PAASPROJECT

Byzantijns Paasproject

In de Slavisch-byzantijnse ritus vormt het mysterie van Pasen het belangrijkste feest van het jaar.  Het Paasfeest wordt gevierd in een liturgie met prachtige gezangen, iconen en veel wierook. Wilt u deze Paasviering als koorzanger mee beleven? Doe dan als gastzanger mee aan het paasproject van Wladimirskaja.

Doel van het Paasproject

Wladimirskaja is een RK gemeenschap die maandelijks de Liturgie viert volgens de Slavisch-byzantijnse ritus. (Meer hierover kunt u elders op deze website lezen). Met het Paasproject willen we mensen die onbekend zijn met de Byzantijnse Liturgie en haar gezangen wat meer vertrouwd maken met deze ritus en laten ervaren hoe het is om daarin mee te zingen. Hiertoe nodigen we gastzangers uit om in een periode van één maand de muziek van Pasen in te studeren en deze, samen met het vaste koor van Wladimirskaja, ten gehore te brengen tijdens de viering van Tweede Paasdag.

Opzet repetities
De precieze aanpak stemmen we af op het aantal projectzangers dat meedoet en op de ervaring die men eventueel al heeft met koorzang. Deze ervaring is geen vereiste, maar bepaalt wel wat haalbaar is in het project. Voornemen is dat we zoveel mogelijk gezangen van de paasliturgie inoefenen. In elk geval studeren we de karakteristieke Gospodies, de Paastropars, het Onze Vader (Otce nas), het Cherubijnenlied en het Tebe Pojem in een tijdsbestek van vier weken.
De opbouw van de 4 repetitieavonden, te weten  6, 13, 20 en 27 maart, is als volgt:
19.00 uur             informatie en doornemen moeilijke stukken van de vorige week
19.15 uur             apart oefenen in twee stemgroepen (sopraan-alt en tenor-bas), toegespitst op de uitspraak van de Slavische teksten en de afzonderlijke melodielijnen. Repetitoren zijn  Anna Maria Plooij en Henk Kanters
19.45 uur             vaste koorleden van Wladimirskaja sluiten aan; gezamenlijk 4-stemmig oefenen  onder leiding van onze dirigent Gerard van Kalken
21.00 uur             toelichting op het oefenschema voor volgende week; pauze voor de vaste koorleden
21.15 uur             einde repetitie voor de projectzangers; desgewenst wonen zij nog de rest van de repetitie van het vaste koor bij, dat op 6 en 13 maart tot 22.00 uur de Liturgie van  zondag 18 maart instudeert.

Naast deze repetities is er een zaterdag 17 maart (datum onder voorbehoud!) een extra informatiemiddag, met lezingen over de Byzantijnse ritus, over het eigene van het Paasfeest in de orthodoxe ritus (vergeleken met de westerse Kerk) en over iconen.

De repetities en de informatiemiddag vinden plaats in de Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, in Utrecht.
De gastzangers krijgen een partituur met alle muziek. Om het oefenen te vergemakkelijken komt er tevens een usb-stick waarop de muziek als midi-file staat. Gastzangers die geen noten kunnen lezen, kunnen een aparte ‘basisles’ krijgen in het noten lezen. Zoals gezegd, is koorervaring geen vereiste. Wel wordt van de deelnemers verwacht dat zij alle repetities aanwezig zijn en zich thuis voorbereiden. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het project.
Er kunnen maximaal 12 gastzangers meedoen aan het project.

Paasviering

Op 2 april vieren we de Goddelijke Liturgie van Pasen (in de byzantijnse liturgie zijn de vieringen van Eerste en Tweede Paasdag bijna identiek). Het tijdschema van deze dag in de Johannes-Bernarduskerk ziet er aldus uit:
10.00 uur             inzingen gehele koor
10.30 uur             begin van de viering Goddelijke Liturgie
12.15 uur             einde viering Liturgie
12.15 uur             koffie/thee en onder genot van pascha, het typisch Russische paasgerecht en  napraten met de gastzangers
We hopen dat er enkele gastzangers zullen zijn die zo hebben genoten van het project, dat zij in de toekomst vaker de liturgie willen bijwonen, en misschien zelfs wel erover willen nadenken om vast lid te worden van ons koor!

Meer informatie
Anna Maria Plooij, tel. 030-2544337
Henk Kanters, tel. 030-2731102

Aanmelding
U kunt zich schriftelijk opgeven voor deelname aan het paasproject door te mailen naar wladimirskajautrecht(@gmail.com. In verband met de logistieke voorbereidingen, ontvangen wij graag uw aanmelding vóór  28 februari a.s.

KERKBERICHT NR 1 – 2018

KERKBERICHTEN GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA
NUMMER 01– JANUARI T/M 2 APRIL 2018

 

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht, toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

Overzicht van komende vieringen in de H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Het bestuur wenst u een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar !


Nieuwe bestuursleden

Het bestuur had dringend behoefte aan aanvulling en die is gevonden. Naast Fons van Bosbeek als voorzitter, George Bruinaars als penningmeester en Dorine Sweere zijn Annemarie Plooij en Peter Bar bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden. Op de eerstvolgende vergadering worden de bestuurstaken onder hen verdeeld. Het bestuur is hierdoor op volle sterkte en daar zijn we heel blij mee.
Vader Paul Brenninkmeijer blijft het bestuur bijstaan als adviseur.
Henk Kanters blijft zijn taak als webmaster vervullen.

__________________________________________________________________________

Zaterdag 6 januari  :   Het feest van Theofanie en waterwijding
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk,  de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Dit belangrijke feest in de byzantijnse traditie heet eigenlijk Theofanie. Letterlijk is dit: het verschijnen van God. In Jezus is God verschenen. En wel de Drie-ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. De christenen van de eerste eeuwen kenden nog geen Kerstfeest, dat is pas in de vierde eeuw ontstaan. In de tweede eeuw is in Egypte het feest van de God van de Nijl gekerstend, dat op 6 januari gevierd werd. In plaats van de rivier de Nijl dacht men aan de rivier de Jordaan, waarin Jezus door Johannes de Doper gedoopt was. Bij dit feest wordt aan het einde van de goddelijke liturgie het water gewijd, waarmee alle gelovigen besprenkeld worden als herinnering aan onze doop.

Zondag 21 januari: Zondag van de Tollenaar en de Farizeeër
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

 Op deze zondag begint de Voorvasten. Want dit jaar is Pasen al op 1 april. We horen op deze zondag het evangelieverhaal van de tollenaar en de farizeeër. De farizeeër in de tempel bidt met grote zelfvoldaanheid en hij ziet neer op die tollenaar achterin de gebedsruimte die in zijn ogen de kantjes er maar van afloopt. Jezus wijst deze manier van bidden scherp af en stelt de berouwvolle tollenaar als voorbeeld. Hier wordt ons door Jezus de juiste houding aangegeven waarmee wij de naderende vastentijd in moeten gaan. Een houding van nederigheid en besef van onze eigen menselijke zwakheid.

Zondag 18 februari: Eerste zondag van de Vasten
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Op deze eerste zondag van de vasten vieren wij de overwinning van de orthodoxie na de iconenstrijd, door het 7e algemene concilie van 787. Omdat God in Jezus mens is geworden mag zijn beeltenis geschilderd en vereerd worden. God zelf, de Vader, mag niet worden afgebeeld. Ook heiligen die door hun leven op Christus gingen lijken mogen worden op iconen worden geschilderd en zo vereerd. De iconen zijn een heel belangrijk middel in onze geloofsbeleving. Zij maken wat wij in ons geloof vereren concreet. In onze Utrechtse geloofsgemeenschap is het de gewoonte om op een zondag in de vasten na de liturgie onze overleden  te gedenken. Dat gebeurt nu op deze eerste vastenzondag. Zie hieronder.

Vrijdag 2 maart: Viering van voorafgewijde gaven
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Op deze vrijdagmiddag is er om 15 uur een heel mooie en ingetogen gebedsdienst. Het is een Vespers met het uitreiken van de voorafgewijde gaven in de communie. In de orthodoxe kerk wordt op de weekdagen in de vastentijd de eucharistie niet gevierd. Dit was ook in de katholieke kerk van de eerste eeuwen het gebruik. Onder paus Gregorius de Grote (590 – 604 ) werd de viering van voorafgewijde gaven ingevoerd die in de vastentijd op elke woensdag en vrijdag gevierd kan worden. De gelovigen kunnen daardoor ook op weekdagen de communie ontvangen. De naam van deze liturgieviering heet dan ook officieel: Gregoriusliturgie.

Maandag 2 april: Tweede Paasdag
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Christus verrees uit de doden, door Zijn dood overwon Hij de dood, en leven schenkt Hij hen in het graf”. Met de Verrijzenis van Jezus uit de dood is er een totaal nieuwe werkelijkheid onze menselijke geschiedenis ingetreden. Vanaf nu is alles anders: er is altijd hoop bij alle uitzichtloosheid. Ondanks alle menselijke misère blijft er de vreugde waarmee wij elkaar in deze Paastijd mogen begroeten: ‘Christus is Verrezen!’, en als antwoord: ‘Ja, waarlijk verrezen!’

____________________________________________________________________________

Lezing over Moskou en de Gouden Ring

Op woensdag 17 januari a.s. is er om 20 uur in de Johannes Bernarduskerk een lezing met lichtbeelden over Moskou en de Gouden Ring. In september is er een groepje van zeven leden van de katholieke byzantijnse gemeenschap Wladimirskaja  daar op reis geweest. Pastor Paul Brenninkmeijer was daar ook bij en hij zal op deze avond daarover vertellen. Moskou is een stad van 17 miljoen inwoners, alle voorsteden meegerekend. De Gouden Ring is een aantal steden in een cirkel van enkele honderden kilometers noordoostelijk van Moskou, met de mooiste kloosters en kerken. De reis was een Pelgrimage, en de leiding en ook de meerderheid van de deelnemers waren Russisch Orthodox. Ondanks het atheïstisch communisme is het kerkelijk leven in Rusland weer helemaal opgebloeid. De vele liturgievieringen waren bijzonder indrukwekkend en hebben een onvergetelijke indruk nagelaten. Maar ook de kennismaking met het gewone leven in Rusland is een verrijking geweest. Dit land wordt in de media voor ons vaak veel te negatief voorgesteld. In schitterende foto’s, gemaakt door enkele deelnemers wordt de bezoekers van deze avond een blik gegund in een voor velen nog onbekende wereld. De avond eindigt om 22 uur.

___________________________________________________________________________

Gedachtenis van de overledenen op zondag 18 februari 2018

Na afloop van de liturgie is er een Litia ( gebedsdienst) voor de overledenen van onze gemeenschap. Bijzonder voor hen die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Maar ook voor hen die wij al langer missen.

Contactpersoon, in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere, tel. 030-2731102 – email: d_sweere@hotmail.com

 Zie verder de website van de Landelijke Pokrofgemeenschappen:  www.pokrof.nl en www.byzantijnsnetwerknederland.nl/agenda-met-vieringen


KOORLEDEN GEVRAAGD
Ons het koor zoekt nieuwe leden. Hebt u interesse? U bent meer dan welkom. Kom eens kijken en meezingen bij een repetitie op de twee dinsdagavonden voorafgaand aan de Goddelijke Liturgie. Bel voor meer informatie de dirigent, Gerard van Kalken, tel, 0182 384593

 

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekening
NL13 INGB 0004 5829 39
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen

 

Kerkbericht 4a – jubileumdag

Zondag 15 oktober 2017 vierden we ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van Wladimirskaja en de landelijke Pokrofdag de Goddelijke Liturgie in een volle Johannes-Bernarduskerk in Utrecht. Het werd een bijzonder mooie en waardige viering. En het weerzien en samenzijn na afloop verliep in een goede en genoeglijke sfeer.

De voorzitter van Wladimirskaja, Fons van Bosbeek, roemde in zijn speech de schoonheid van de byzantijnse  Liturgie en verwees naar de boodschap van liefde in het Johannes-evangelie van vandaag, een boodschap die vader Paul in zijn preek ook al treffend had verwoord – aldus Fons.
De voorzitter van de Landelijke Instelling Pokrof, Wim Zwanikken, feliciteerde Wladimirskaja en bracht een groot aantal oud-leden in herinnering die een belangrijke rol vervulden voor onze gemeenschap. Een jubileumboek van zijn hand, zal binnen niet al te lange tijd verschijnen en alle gemeenschappen c.q. deelnemers van deze dag zullen een exemplaar ontvangen.
Feestelijk  was bovendien het moment dat onze acoliet, Hermann Sleeuwenhoek, namens bisschop Eijk de Willibrordus-onderscheiding ontving vanwege zijn verdiensten voor onze gemeenschap in de afgelopen 25 jaar!

Het bestuur van Wladimirskaja wil hier nogmaals de vele mensen  bedanken die met hun  betrokken inzet deze jubileumviering mee hebben mogelijk gemaakt.
Na de herfstvakantie worden de foto’s van deze dag op de website geplaatst, onder de knop “fotogalerij”.
Er is ook een geluidsopname gemaakt van de hele Goddelijke Liturgie (met grote dank aan Peter Bär). U kunt deze opname beluisteren door hier te klikken .  Als uw computer het audiobestand niet herkent, kunt u het misschien wel afspelen als mp3-bestand door hier te klikken.

Hermann Sleeuwenhoek stelt het op prijs om brede bekendheid te geven aan zijn dank. Hieronder zijn mail:

Lieve allemaal,
Vanaf deze plaats wil ik het bestuur en iedereen bedanken die zich heeft ingezet om mij deze mooie onderscheiding toe te kennen.
Ik ben er erg van onder de indruk, dit was een wel heel grote verrassing op deze toch al mooie dag.
Hopelijk kan en mag ik hier nog een poosje mee door blijven gaan.
Nogmaals veel  dank,
Hermann Sleeuwenhoek (acoliet)

     Komende vieringen
Voor een overzicht van onze volgende vieringen in het vierde kwartaal van dit jaar, zie Kerkbericht 4, op de startpagina van deze website.

(Geplaatst: 17 oktober 2017)

=======================

========

UITNODIGING  DOOR DE
Gemeenschap toegewijd aan de icoon van de Moeder Gods van Wladimir

 

Aan de leden van de gemeenschappen aangesloten bij de Landelijk Instelling Pokrof en aan alle andere belangstellenden.
Bij dezen wordt u van harte uitgenodigd de landelijke Pokrofdag mee te vieren op 15 oktober 2017. Tevens vieren wij dan het 60-jarig bestaan van onze gemeenschap Wladimirskaja.

Eerder heeft u zich mogelijk al aangemeld voor de bijeenkomst. Hierbij ontvangt u nog enige aanvullende, praktische informatie.
Het dagrooster is als volgt.
9.15 uur Inloop en ontvangst
A. Voor degenen die zich hebben opgegeven om mee te zingen in het koor, is de ontvangst met koffie/thee in verzorgingshuis Nieuw Plettenburgh (adresgegevens: zie onder). Aldaar is er om 9.30 uur een korte repetitie onder leiding van de dirigent, Gerard van Kalken. De zangers wordt daarom dringend verzocht op tijd aanwezig te zijn.
B.  Wie niet meezingt in het koor, kan vanaf 9.15 tot 10.15 uur in de ontvangstruimte van de Johannes-Bernarduskerk terecht voor een kopje koffie/thee (adresgegevens: zie onder).
10.30 uur Goddelijke Liturgie
We vieren in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie van de Zondag van de Heilige Vaders van het 7e Concilie (5e toon).
Celebranten zijn vader Paul Brenninkmeijer met vader George Alkaed en vader Jan Kaandorp als concelebrant
Twee diakens: Wim Tobé en Henk Wolthers
Acoliet: Hermann Sleeuwenhoek
Koor van de Pokrov-gemeenschappen o.l.v. Gerard van Kalken
Na de Liturgie lopen we, met iedereen die zich heeft opgegeven voor de lunch, gezamenlijk – in processie – naar Nieuw Plettenburgh (4-5 minuten). Voor de mensen die niet mee lunchen, is er na de Liturgie koffie/thee in de Johannes-Bernarduskerk.
12.30 uur Lunch
We lunchen in verzorgingshuis Nieuw Plettenburgh, na eerst een glaasje te hebben gedronken. Na de lunch staan we stil bij ons jubileum en is er volop tijd om bij te praten.
15.00 uur Sluiting

 

Enkele opmerkingen betreffende deze dag:
–          Alle gezangen voor de Goddelijke Liturgie zullen genomen worden uit de partituur van de nieuwe Van den Hombergh. De daarvan afwijkende gezangen krijgen de zangers via de dirigent van hun eigen gemeenschap.
–          De aanmeldingstermijn voor de lunch sluit op 1 oktober. Dit in verband met het hoge aantal aanmeldingen tot nu toe en de beperkte capaciteit van Nieuw Plettenburgh. Voor het bijwonen van de Goddelijke Liturgie geldt geen aanmelding: iedereen is welkom de Liturgie mee te vieren!
–          De bijdrage voor de lunch – 5 euro – wordt aan tafel opgehaald.
–          Op 15 oktober zijn er  verscheidene vrijwilligers, herkenbaar aan hun badge, aanwezig die u zo nodig kunnen helpen en die u de weg kunnen wijzen bijv. bij het parkeren.
–          Mocht u vooraf nog vragen informatie hebben, dan kunt u die per mail stellen: wladimirskajautrecht@gmail.com

 

Bereikbaarheid
H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk: Oranje-Nassaulaan 2, 3523 VR  Utrecht
Nieuw Plettenburgh: Oud-Wulvenlaan 4, 3523 XZ Urecht

Met de auto: 
Er is gelegenheid tot parkeren op het parkeerterrein van Nieuw Plettenburgh, direct achter de kerk (op 3 minuten loopafstand). Het terrein ligt ook aan de achterkant van Nieuw-Plettenburgh zelf, dus u moet even omlopen om bij de ingang te komen. U bereikt de parkeerplaats via de Rijnhuizenlaan, daarna links de Oud-Wulvenlaan. Verder kunt u parkeren in de wijk (bijv. Plettenburg-plantsoen, Jan van Arkelstraat). U wordt dringend verzocht niet te parkeren voor de ingang van de kerk. Deze toegang moet namelijk altijd bereikbaar/vrij zijn voor brandweer, politie of ambulance. U kunt uiteraard wel passagiers laten uitstappen vlak voor de kerk, maar verder moet deze ruimte autovrij blijven.

Route vanaf het Centraal Station per bus:
Vanaf Utrecht Centraal, busstation Jaarbeurszijde met lijn 1, platform D3, richting Hoograven (uitstaphalte Hooft Graaflandstraat, waarna ca 10 min lopen), of met lijn 8, platform D3, richting Lunetten (uitstaphalte Robijnlaan/Smaragdplein). Vanaf deze halte is het nog ongeveer 6 minuten lopen. Terug naar het station kan ook met lijn 47, die stopt op slechts een paar minuten lopen op de WA Vultolaan.

Parochieblad Utrecht
In het oktobernummer  van het (nieuwe) parochieblad  van  Utrecht is het onderstaande bericht over onze komende jubileumviering opgenomen.

KERKBERICHT NR 4 – 2017

KERKBERICHTEN GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA
NUMMER 04 – OKTOBER 2017 T/M 6 JANUARI 2018

 

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

 

 

Overzicht van komende vieringen in de Johannes de Doper – Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Zondag 15 oktober : Zondag van de Heilige Vaders van het 7e Concilie (5e toon) is er om 10:30 uur in de Johannes-Bernarduskerk  de Goddelijke Liturgie. Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer en concelebranten

Plechtige viering van het 60-jarig jubileum van onze Wladimirskaja-gemeenschap. Tevens landelijke dag van alle Pokrof-gemeenschappen.
Na afloop van deze viering gaan wij met alle leden van andere Pokrofgemeenschappen in processie achter de Pokrof-icoon naar de feestzaal in het nabij gelegen Nieuw-Plettenburgh voor een feestelijk samenzijn met lunch.

Het 7e algemene Concilie werd in Nicea, vlak bij Constantinopel, gehouden in het jaar 787. Het was na de grote iconenstrijd, het iconoclasme, waarbij op last van de Byzantijnse Keizers alle iconen en mozaïeken met icoon-afbeeldingen vernietigd waren. Intussen werd het maken en vereren van iconen door de byzantijnse overheid weer toegestaan. Het concilie dat ook met instemming van de paus van Rome gehouden werd, bevestigde de waarde van de verering van iconen.  Wij mensen hebben immers de icoon ( icoon betekent: beeld ) van God bij uitstek ontvangen omdat God in Jezus Christus mens is geworden.

Zondag 19 november: 24e Zondag na Pinksteren (7e toon),
is er om 10:30 uur in de Johannes- Bernarduskerk  de Goddelijke      Liturgie.  Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Het is twee dagen voor het feest van de Intrede van de Moeder Gods in de tempel, 21 november. Volgens een apocrief geschrift hebben Joachim en Anna hun dochtertje Maria op 3-jarige leeftijd naar de tempel gebracht. Begeleid door maagden met kaarsen in de hand wordt ze toevertrouwd aan de priester Zacharias. Zo zal Maria haar leven toewijden aan God. In de evangelielezing van deze zondag gaat het ook over vrouwen: het 12-jarige dochtertje van Jairus die door Jezus uit de dood wordt opgewekt, en de vrouw die na jaren van bloedvloeiing genezen wordt. Ook hier vertrouwen mensen zich helemaal toe aan God zoals die in Christus op hen toekomt. Hoe zit het met ons eigen Godsvertrouwen? Op deze zondag is er voorafgaand aan de liturgie de wijding van iconen ( zie onder).

Zondag 17 december: Zondag van de voorouders des Heren (6e toon),
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Op deze zondag bereiden wij ons voor op het Kerstfeest. In het evangelie vertelt Jezus de parabel van de genodigden tot het grote gastmaal. De eerst genodigden wijzen de uitnodiging af, zij hebben andere dingen aan hun hoofd: ze hebben een akker of een os gekocht, of ze zijn zojuist getrouwd. De deelname aan het Kerstfeest vraagt een innerlijke bereidheid om je leven af te stemmen op het Komend Koninkrijk van God.

Dinsdag 26 december, 2e Kerstdag (Synaxis van de  Moeder Gods),
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke Liturgie
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Synaxis betekent liturgische samenkomst en is de aanduiding van de vieringen die daags na een groot feest gehouden worden. Dan wordt er altijd een belangrijk figuur van dat grote feest speciaal belicht. Voor Kerstmis is dat de Moeder Gods. Door haar is Christus ter wereld gekomen. Zij schenkt haar Zoon aan ons allen als onze Verlosser. Daarom wordt zij op deze tweede kerstdag bijzonder geëerd.

Zaterdag 6 januari 2018 :  Goddelijke Liturgie en Waterwijding
Om 10:30 uur is in de Johannes Bernarduskerk  de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Doop van onze Heer Jezus Christus
Dit belangrijke feest in de byzantijnse traditie heet eigenlijk Theofanie. Letterlijk is dit: het verschijnen van God. In Jezus is God verschenen. En wel de Drie-ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. De christenen van de eerste eeuwen kenden nog geen Kerstfeest, dat is pas in de vierde eeuw ontstaan. In de tweede eeuw is in Egypte het feest van de God van de Nijl gekerstend, dat op 6 januari gevierd werd. In plaats van de rivier de Nijl dacht men aan de rivier de Jordaan, waarin Jezus door Johannes de Doper gedoopt was. Bij dit feest wordt aan het einde van de goddelijke liturgie het water gewijd, waarmee alle gelovigen besprenkeld worden als herinnering aan onze doop.

========

Icoonwijding op zondag 19 november  2017
In onze Utrechtse Byzantijnse gemeenschap worden op één zondag in het jaar iconen met een extra gebed en zegening gewijd. Op deze manier wordt de Heilige Geest over de icoon afgeroepen. Een icoon is immers een prachtig hulpmiddel bij het gebed. Al mediterend bij een icoon komt men op een bijzondere manier in contact met de afgebeelde Heilige, of met Christus zelf, of wordt men betrokken bij het feest dat op de icoon is weergegeven. Bij een vakantie in Griekenland of Rusland heeft men vaak een icoon gekocht. Er zijn ook steeds meer icoonschilders  in ons eigen land. Als u zo’n icoon bezit kunt u hem laten wijden.

We beginnen de liturgie om 10.30 uur  met de wijding van iconen. Ieder die een of meer iconen wil laten wijden wordt verzocht om minstens 20 minuten voor de aanvang van de viering deze iconen te geven aan de acoliet, zodat ze een mooie plaats kunnen krijgen. Na de liturgie reikt de priester de iconen weer aan de eigenaren uit, die ze met een kus in ontvangst nemen.

 

Vader Harry voorlopig niet beschikbaar
Vader Harrij Sterenberg is al een tijd niet meer actief als priester-celebrant voor de byzantijnse liturgie. Hij maakt een moeilijke periode door waarbij het herstel echt zijn tijd nodig heeft. Wij bidden voor hem dat dit herstel zich steeds meer doorzet. U kunt hem een teken van uw meeleven geven door hem te schrijven naar zijn woon adres: Molenbergstraat 15, 6083 AW Nunhem.

In Memoriam
– Op 22 april jl. overleed Johan Schothorst in de leeftijd van 78 jaar. Zijn creaties van eieren, met iconen  beschilderd of van Bijbelse miniaturen voorzien, waren fameus in binnen-en buitenland. Jarenlang ontving hij bij onze vieringen de bezoekers en wees hen die er niet zo bekend mee waren de weg met boekjes, prosfora’s en kaarsen. Totdat een ziekte hem trof en de lange duur van onze vieringen voor hem te veel waren. Op 28 april hebben wij hem na een eucharistieviering in zijn parochiekerk te Driebergen-Rijsenburg te grave gedragen.

– Op 15 juni overleed Broeder Samuel Booms in de leeftijd van 84 jaar. Hij leefde als monnik in het door hemzelf gestichte klooster van de H. Engelen in Sexbierum, na eerder in enkele andere kloosters in binnen- en buitenland temidden van ordegenoten geleefd te hebben. Eerder was hij leraar Duits geweest. Hij bad uiterst gedisciplineerd vele uren per dag alle byzantijnse getijdengebeden. Hij was een trouw bezoeker van onze vieringen. Opvallend was dat hij in de zomertijd daarbij het verkenners-uniform droeg. Met een groepje zangers hebben we hem op 21 juni na een byzantijnse uitvaartdienst in zijn woonplaats te grave gedragen.

Zie verder de website van de Landelijke Pokrofgemeenschappen:  www.pokrof.nl en www.byzantijnsnetwerknederland.nl/agenda-met-vieringen

Contactpersoon, in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere, tel. 030-2731102 – email: d_sweere@hotmail.com

BESTUURSLEDEN GEVRAAGD
Ons bestuur heeft dringend aanvulling nodig. Wie heeft er belangstelling? Een verdeling van functies binnen het bestuur behoort tot de mogelijkheden.  Neem contact op met een van onze bestuursleden.

KOORLEDEN GEVRAAGD
Ook het koor zoekt nieuwe leden. Hebt u interesse? U bent meer dan welkom. Kom eens kijken en meezingen bij een repetitie op de twee dinsdagavonden voorafgaand aan de Goddelijke Liturgie. Bel voor meer informatie de dirigent, Gerard van Kalken, tel, 0182 384593.

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
op rekening NL13INGB0004 5829 39
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen

KERKBERICHT NR 3 – 2017

KERKBERICHTEN GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA
NUMMER 03– AUGUSTUS T/M OKTOBER 2017

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

BESTUURSLEDEN GEVRAAGD
Onze gemeenschap is op zoek naar een secretaris!
Deze functie wordt nu tijdelijk door Dorine Sweere vervuld.  Iets voor u?  Informatie bij een van de bestuursleden.
—————————————————————————————————————————

Overzicht van komende vieringen in de Johannes de Doper – Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Zondag 20 augustus: Goddelijke Liturgie (2e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

11e Zondag na Pinksteren  In het evangelie spreekt Jezus over het kwijtschelden van schulden. Een knecht heeft een enorm grote schuld bij zijn hoogste heer, de koning van zijn land. De koning heeft medelijden met hem en scheldt hem de geleende som kwijt. Maar op zijn beurt eist deze van een mede dienaar wel dat deze hem een klein bedrag terugbetaalt, zonder pardon. Daardoor valt hij bij de koning in ongenade. In de nieuwe vertaling van het Onze Vader komt beter tot zijn recht wat het betekent als wij God om vergeving vragen: vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Dat kan inderdaad ook over geld gaan. In onze samenleving zijn er steeds meer mensen die hun belastingschuld, huurschuld of andere schulden niet meer kunnen betalen. De belastingdienst is dan onbarmhartig. De computer mag  ons leven niet zó regeren dat er geen ruimte meer is voor meelevende ambtenaren en rechters.

—————————————————————————————————————————–

Zondag 17 september:  Goddelijke Liturgie (6e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vaders Johannes Scheve en diaken Ruud Wolthers

1e zondag na Kruisverheffing We zijn enige dagen na het feest van Kruisverheffing. We vereren het kruis van Jezus. In de byzantijnse traditie wordt dit kruis op iconen afgebeeld als een doorgang tot de heerlijkheid. Jezus draagt er geen doornenkroon. En in plaats van het opschrift dat Pilatus liet aanbrengen: Jezus van Nazareth, koning der Joden, staat er in het Slavisch; Koning der heerlijkheid. Onder het kruis zien we een kleine berg met een grot waarin de schedel van Adam. Het bijschrift luidt: schedelveld wordt paradijs. Zo biedt het kruis van Jezus hoop voor de wereld.

———————————————————————————————————-

15 OKTOBER

60-JARIG JUBILEUM WLADIMIRSKAJA EN LANDELIJK POKROFDAG

Zondag 15 oktober:  Goddelijke Liturgie (2e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en andere priesters en diakens.

Zondag van de Vaders van het 7e Concilie Onze Utrechtse Katholieke Byzantijnse gemeenschap bestaat 60 jaar. Dit willen wij op deze zondag groots vieren! Tegelijk ontvangen wij vanwege de landelijke dag leden van andere byzantijnse gemeenschappen in ons land. Het 7e grote oecumenische concilie had plaats in 787, De besluiten van dit concilie betroffen vooral de grote betekenis van iconen. Omdat deze besluiten in het Latijn op enkele punten verkeerd uit het Grieks vertaald waren heeft enige jaren later een synode in Fulda dit concilie veroordeeld. Men meende dat de Grieken iconen aanbaden in plaats van ze te vereren. Dit was een van de vele misverstanden die tot de scheuring van 1054 zouden lijden. Als katholieken die de byzantijnse liturgie vieren kunnen wij een bijdrage leveren om de afstand die er sindsdien tussen beide christelijke kerken is gegroeid een beetje te helpen overbruggen. Maar wij hebben de liturgie van de orthodoxe kerken wel ven hen ”te leen”.Dat vraag grote eerbied en zorgvuldigheid om er op een zuivere manier mee om te gaan en de plicht ons te blijven verdiepen in de orthodoxe praktijk, gedachtewereld en spiritualiteit.

—————————————————————————————————————————-

Woensdag 6 september
is er om 20 uur in de Johannes Bernarduskerk een lezing
over iconen en byzantijnse liturgie,
met als thema: geloof in God die ons persoonlijk liefheeft.

Inleider is Paul Brenninkmeijer, priester van de byzantijnse liturgie elke derde zondag van de maand in deze kerk.
Iconen van Johannes de Doper, een van de twee patroonheiligen van deze kerk, krijgen bij deze lezing extra aandacht. Ook wordt uitvoerig stil gestaan bij de icoon van de Heilige Drie-Eenheid en andere feesticonen. Bij elk belangrijk feest kent de byzantijnse liturgie een bijpassende icoon. Vaak is dit een uitbeelding van het bijbelverhaal.
Er zijn nogal wat mensen die er moeite mee hebben om te zeggen: ik geloof in een persoonlijke God. Zij willen God niet voorstellen als een individu, en zeker niet als een soort ingenieur die vanuit de hemel op de knoppen drukt, laat staan als een politieagent die ons een voor een in de gaten houdt.  Liever stelt men zich God voor als een universele energie of alles overstralend licht. Iconen laten zien hoe God in feite toch persoonlijk betrokken is bij ieder van ons. Met mensenogen kijkt God zelf ons door de icoon van Christus liefdevol aan.

–>  Contactpersoon in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere tel. 030-2731102,  of via email: d_sweere@hotmail.com

–>  Wilt u het koor van Wladimirskaja komen versterken? Alle zangers, maar vooral sopranen en tenoren, zijn zeer welkom!  Meer informatie bij de dirigent Gerard van Kalken, tel. 0182-384593 of via email: wladimirskajautrecht@gmail.com

Via de link http://www.pokrof.nl/brief-uit-nunhem, kunt u de brief uit Nunhem lezen.

Zie voor meer informatie ook: www.pokrof.nl en
www.byzantijnsnetwerknederland.nl/agenda-met-vieringen

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
op rekening NL13 INGB 0004 5829 39

t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen

 

KERKBERICHT NR 2 – 2017


KERKBERICHTEN GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA
NUMMER 02– APRIL T/M JULI 2017

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

Overzicht van komende vieringen in de
Johannes de Doper – H. Bernarduskerk,
Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Christós voskrése!
Vo-ístinnu voskrése


Maandag 17 april: 2e Paasdag
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Wij vieren Pasen, het feest der feesten.
`Christus verrees uit de doden, door Zijn dood overwon Hij de dood, en leven schenkt Hij hen in het graf´. Met de Verrijzenis van Jezus uit de dood is er een totaal nieuwe werkelijkheid onze menselijke geschiedenis ingetreden. Vanaf nu is alles anders: er is altijd hoop bij alle uitzichtloosheid. Ondanks alle menselijke misère blijft er de vreugde waarmee wij elkaar in deze Paastijd mogen begroeten: ‘Christus is Verrezen!’, en als antwoord: ‘Ja, waarlijk verrezen!’

Na afloop is van de feestelijke Paasliturgie gebeurt de zegening van het Pascha, de eieren en het paasbrood, dat door ons tezamen wordt genuttigd en gedeeltelijk ook mee naar huis wordt genomen.

Zondag 21 mei:
Goddelijke Liturgie (5e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Zesde zondag van Pasen. Het evangelie van deze zondag vertelt over de genezing van de blindgeborene ( Johannes 9 ). Bij  het Kondakion wordt gezongen: Ik ben blind aan de ogen van mijn geest, maar ik kom tot U, o Christus. Als de blindgeborene roep ik vol vertrouwen tot U: ‘Gij zijt het stralende licht voor hen die in het duister zijn. Er zijn veel dingen waar we blind voor zijn. Ons zicht op mensen en dingen is beperkt. De beleving van ons geloof kan ons de ogen openen voor mensen en zaken waar we anders aan voorbij lopen.

Maandag 5 juni: Goddelijke Liturgie: tweede Pinksterdag
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Eenvoudige vissers worden verlicht en toegerust door de Heilige Geest. Zij worden apostelen. Zij overwinnen hun angst om naar buiten te treden en over de hele wereld het geloof in Christus te verkondigen.  We kunnen ons afvragen: hoe sterk is de kracht van ons geloof? Hoe overtuigend is onze beleving ervan in de ogen van anderen? Mogen wij in onze gemeenschap de bron van vreugde vinden die aanstekelijk werkt.

Zondag 18 juni Goddelijke Liturgie: 2e Zondag na Pinksteren
Aanvang 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Net als de vissers die door Jezus van hun netten worden weggeroepen, zoals het evangelie vertelt, zo worden ook wij geroepen om Jezus na te volgen en de nabijheid van het Rijk van God bekend te maken. In de nieuwe Bijbelvertaling wordt dit Rijk van God: Gods nieuwe wereld genoemd. Waar zien wij de tekenen hiervan in onze situatie? Deze zondag is het  patroonsfeest van onze gemeenschap. Na de liturgie houden we een korte gebedsdienst ( Moleben ) voor de icoon van de Moeder Gods van Wladimir, waaraan onze gemeenschap is toegewijd. Wij vragen de Moeder Gods om haar voorspraak voor het welzijn van onze gemeenschap.

 IN  DE  MAAND  JULI   IS  ER  GEEN  VIERING

 

Contactpersoon in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere, tel. 030-2731102 – email: d_sweere@hotmail.com

Via de link http://www.pokrof.nl/brief-uit-nunhem, kunt u de brief uit Nunhem lezen.
Zie ook:       www.pokrof.nl en
www.byzantijnsnetwerknederland.nl/agenda-met-vieringen

ANBI
De Belastingdienst beschouwt de gezamenlijke Kerkgenootschappen in Nederland als één grote ANBI-instelling. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling, en betreft een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Zowel de ANBI-instelling zelf, als particulieren en bedrijven die geld aan de instelling geven, genieten belastingvoordeel bij donaties, doordat:
1. de instelling over het ontvangen geld geen belasting hoeft te betalen;
2. de donateur zijn schenking kan aftrekken voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. 

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
op rekening NL13INGB0004 5829 39
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen 

Extra kerkbericht – febr. 2017

 

        

wladje  Bericht t.g.v de jaarvergadering 19 februari 2017

 Van de voorzitter:

Beste leden van onze gemeenschap,

Het bestuur van onze vereniging heeft, zoals eerder meegedeeld, besloten deze keer de jaarvergadering te houden aansluitend aan de Zondagviering van 19 februari en wel in de koffieruimte van de JOB, aanpalend aan de kerkzaal. Aangezien de beschikbare tijd zoals U weet zeer beperkt is en wij zo mogelijk nog even tijd willen overhouden voor de gewone maandelijkse ontmoeting na de liturgie, willen we de vergadering strak structureren en voorbereiden d.m.v. dit extra Kerkbericht.

U vindt hier naast enkele mededelingen ook een  financieel overzicht. Mocht U vragen willen stellen dan kan dit op twee manieren: a) in het openbaar tijdens de vergadering b) U kunt ook een van de aanwezige bestuursleden, na het algemene gedeelte, persoonlijk benaderen met een vraag of opmerking. In het verleden is gebleken dat aan een apart te beleggen jaarvergadering geen behoefte bestaat.
Aangezien het Bestuur er prijs op stelt zo transparant mogelijk op te treden en jaarlijks tenminste eenmaal verantwoording af te leggen, heeft zij deze keer voor deze vorm gekozen.

Enkele opmerkingen:
Het bestuur bestond december 2016 uit de volgende personen:
Voorzitter: Fons van Bosbeek, eerder was dit George Bruinaars.
Secretaris: Theo Odijk.
Penningmeester: George Bruinaars, eerder was dit Fleur Knopper.
Bestuurslid: Dorine Sweere.
Adviseur (geen bestuurslid) onze Celebrant Paul Brenninkmeijer.
Adviseur (geen bestuurslid, tijdelijk i.v.m. het komend jubileum) Wim Zwanikken, p.r.- zaken.

Opmerkelijk punt voor het jaar 2016 was de (zeer geslaagde, overigens noodzakelijke,) verhuizing van het Sint- Antonius kerkgebouw naar het kerkgebouw van de Johannes/ Bernardus gemeenschap.

Belangrijke punten voor het jaar 2017 zijn a) de viering van ons zestigjarig jubileum 15 oktober 2017,.landelijke Pokrofdag. Ter voorbereiding hiervan is inmiddels een bestuurswerkgroep gevormd en actief. Op heel velen van onze gemeenschap wil het bestuur een beroep doen enthousiast mee te werken. b) de uitgave van een jubileumboekje dat o.m. aan alle deelnemers van de landelijke dag zal worden uitgereikt. c) de werving van nieuwe koorleden. Verdere mededelingen zullen ter vergadering worden gedaan..

Van de Johannes/ Bernardusparochie ontvingen wij het dringende verzoek absoluut geen auto’s te parkeren voor de ingang van de kerk, vooral niet tijdens de diensten. De toegang moet namelijk ALTIJD bereikbaar/ vrij zijn voor brandweer, politie of ambulance. Op niet al te verre afstand is ruim gelegenheid tot (gratis) parkeren.

Ik hoop U allen zondag 19 februari te mogen begroeten, tot dan,

Fons van Bosbeek.

FINANCIEEL OVERZICHT 2016,  MET BEGROTING 2017

 

 

Begroting Werkelijk
Baten 2017 2016
8000 Collectes/kaarsen/prosfors  €   3.500,00  €   4.009,13
8100 Contributie koorleden   €              –  €      690,00
8140 Legaat koor   €              –  €      454,00
8150 Overige baten koor   €              –  €        65,00
8400 Rente ING Bank   €              –  €        33,37
8500 Giften  €   1.100,00  €   6.939,24
8510 Giften, vrijwilligersvergoeding bestuur  €   6.750,00  €   6.750,00
Totale baten  € 11.350,00   € 18.940,74 
Begroting Werkelijk
Lasten 2017 2016
4000   Stipendia/reiskosten  €   1.500,00  €   1.528,75
4010   Huur kerkruimte JOB  €   1.000,00  €   1.000,00
4012   Huur Antoniuskerk t/m juni 2016  €   1.325,00  €   1.322,68
4015   Kosten verhuizing   €              –  €      157,90
4020   Kosten liturgie  €      300,00  €      281,07
4030   Kosten Pasen & Kerst  €      200,00  €      245,66
4040   Liturgieboekjes  €      150,00  €      145,00
4050   Reiskosten dirigent  €      225,00  €      164,92
4055   Kosten koor   €              –  €      513,27
4060   Vrijwilligersvergoeding bestuur  €   6.750,00  €   6.750,00
4090   Contributie L.I. Pokrof  €      150,00  €      150,00
4100   Secr.kosten, incl. kerkbericht  €      100,00  €        88,18
4110   Kosten website  €      150,00  €        78,65
4130   Koffie/koekjes  €        50,00  €        80,60
4140   Donatus (Inboedel & Aansprakelijkheid)  €        50,00  €        30,92
4150   Bank- en stortingskosten  €      150,00  €      127,49
4160   Attenties/representatie  €        50,00  €      146,35
4170   Overige kosten   €              –  €        49,08
4990   Lasten voorgaand jaar   €              –  €        16,00
  Totale lasten  € 12.150,00  € 12.876,52
Resultaat  €     -800,00  €   6.064,22

 

 

KERKBERICHT NR 1 – 2017

 

 KERKBERICHTEN UTRECHT GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA
NUMMER 01– JANUARI T/M APRIL 2017
 wladje

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

Overzicht van komende vieringen in de
H. 
Johannes de Doper – H. Bernarduskerk,
O
ranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Het bestuur wenst u een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar !

Bestuurswijzigingen
Vanaf 1 september j.l. heeft Fons van Bosbeek ons bestuur versterkt. Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat hij de taak van penningmeester op zich zou nemen. In onze bestuursvergadering van 29 september jl. hebben we in goed overleg een andere taakverdeling vastgesteld.
Het bestuur is thans als volgt samengesteld:

Fons van Bosbeek, voorzitter           fonsvanbosbeek@gmail.com

Theo Odijk, secretaris                         thsjodijk@ziggo.nl

George Bruinaars, penningmeester      glbruinaars@hetnet.nl

Dorine Sweere, lid                                       d_sweere@hotmail.com

Vader Paul Brenninkmeijer, adviseur.

Henk Kanters zal de taak van webmaster overnemen van Sophie van der Wees. Wij danken Sophie voor het tijdelijk waarnemen van deze functie.

                                                                                                 Het bestuur

 

Vrijdag 6 januari:  Goddelijke Liturgie en waterwijding
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Doop van onze Heer Jezus Christus
Dit belangrijke feest in de byzantijnse traditie heet eigenlijk Theofanie. Letterlijk is dit: het verschijnen van God. In Jezus is God verschenen. En wel de Drie-ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. De christenen van de eerste eeuwen kenden nog geen Kerstfeest, dat is pas in de vierde eeuw ontstaan. In de tweede eeuw is in Egypte het feest van de God van de Nijl gekerstend, dat op 6 januari gevierd werd. In plaats van de rivier de Nijl dacht men aan de rivier de Jordaan, waarin Jezus door Johannes de Doper gedoopt was. Bij dit feest wordt aan het einde van de goddelijke liturgie het water gewijd, waarmee alle gelovigen besprenkeld worden al;s herinnering aan onze doop.

Zondag 15 januari:
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

30e Zondag na Pinksteren
In het evangelie van deze zondag ontmoet Jezus een rijke man die wil weten hoe hij het eeuwig leven kan bereiken. Jezus geeft hem de raad om alles te verkopen wat hij bezit, en Hem te volgen. Maar de rijke man kan dit niet opbrengen. Velen van ons zullen zich herkennen in deze rijke man: het is nog al wat: al je bezit wegdoen! De heilige Antonius de Grote deed het wel. Op 17 januari is het zijn feestdag.  Hij leefde in Egypte in de 3e eeuw. Geboren uit welgestelde ouders verkocht hij heel zijn bezit en trok zich terug voor een leven van gebed in een eenzame grot in de woestijn. Na enige tijd vormde zich een groep leerlingen om hem heen. Antonius  heeft door zijn eenvoud en wijsheid een onvergetelijke indruk gemaakt.

Zondag 19 februari: Goddelijke Liturgie
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Zondag van de afscheid van het vlees.
Het is de voorlaatste zondag van de voorvasten. Vanaf nu oefenen orthodoxe christenen zich al in de vasten die komen gaat door geen vlees meer te eten. Maar het evangelie van deze zondag maakt duidelijk dat we bij dit vasten de vreemdelingen, de zieken, de armen en ook de gevangenen niet mogen vergeten: “Wat ge de minste der mijnen hebt gedaan hebt ge voor Mij gedaan”.

Zondag 19 maart: Goddelijke Liturgie
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

3e zondag van de Vasten: zondag van de verering van het H. Kruis.
Vandaag vereren wij het  kruis. Het kruis was een martelwerktuig, een galg, waaraan de foltering voor de gehangenen zo gruwelijk was dat het na enkele eeuwen werd afgeschaft. En toch wordt het kruis van Jezus ‘heilig en levenschenkend’ genoemd. Ons geloof is vol paradoxen: tegenstellingen die voor ons verstand vaak niet te rijmen zijn. Waar enkel dood en ondergang lijkt te zijn, ontstaat nieuw leven. Jezus zegt het in het evangelie: wie zijn leven durft prijs te geven, zal het winnen: niet alleen voor Zichzelf, maar ook voor ons allemaal.

 

Vrijdag 7 april: Liturgie van de Voorafgewijde Gaven
Aanvang 15:00 uur
 (!) in de Johannes Bernarduskerk
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

De vespers met het ontvangen van de communie (de voorafgewijde gaven) is een biddend opgaan naar God. Zoals Mozes de berg opging. En zoals de berg volgens het boek Exodus daarbij in wolken gehuld was, zo wordt er uitvoerig met wierook gezwaaid. En zoals Mozes de berg afdaalde met de stenen tafelen van de tien geboden, zo brengt de priester de geconsacreerde gaven de kerk in, die de gelovigen in grote eerbied ontvangen.

 

Maandag 17 april: 2e Paasdag
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

`Christus verrees uit de doden, door Zijn dood overwon Hij de dood, en leven schenkt Hij hen in het graf´. Met de Verrijzenis van Jezus uit de dood is er een totaal nieuwe werkelijkheid onze menselijke geschiedenis ingetreden. Vanaf nu is alles anders: er is altijd hoop bij alle uitzichtloosheid. Ondanks alle menselijke misère blijft er de vreugde waarmee wij elkaar in deze Paastijd mogen begroeten: ‘Christus is Verrezen!’, en als antwoord: ‘Ja, waarlijk verrezen!’

 

 —-> Hebt u interesse om in het koor van Wladimirskaja mee te zingen? Dat kan! Ons koor zoekt namelijk nieuwe leden…  De dirigent geeft u graag alle informatie.

—-> Vindt u het prettig om het Kerkbericht voortaan per email te ontvangen? Of heeft u een nieuw email adres dat wij nog niet kennen? Stuur dan een mailtje met uw naam naar wladimirskajautrecht@gmail.com

 —>  Contactpersoon in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere (tel. 030-2731102 – email: d_sweere@hotmail.com)

 

Via de link http://www.pokrof.nl/brief-uit-nunhem, kunt u de brief uit Nunhem lezen.
Zie ook:      www.pokrof.nl 

Op de website http://www.byzantijnsnetwerknederland.nl/agenda-met-vieringen vindt u een overzicht van alle byzantijnse vieringen die in Nederland (en deels ook in Vlaanderen) worden gehouden. Vanaf januari 2017 is er elke zondag ook een Oekraïnse grieks-katholieke liturgie in de St. Josephkerk in Utrecht (zie verder bovengenoemde website).

 

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
op rekening NL13INGB 0004 5829 39
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen