KERKBERICHT NR 3 – 2017

KERKBERICHTEN GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA
NUMMER 03– AUGUSTUS T/M OKTOBER 2017

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

BESTUURSLEDEN GEVRAAGD
Onze gemeenschap is op zoek naar een secretaris!
Deze functie wordt nu tijdelijk door Dorine Sweere vervuld.  Iets voor u?  Informatie bij een van de bestuursleden.
—————————————————————————————————————————

Overzicht van komende vieringen in de Johannes de Doper – Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Zondag 20 augustus: Goddelijke Liturgie (2e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

11e Zondag na Pinksteren  In het evangelie spreekt Jezus over het kwijtschelden van schulden. Een knecht heeft een enorm grote schuld bij zijn hoogste heer, de koning van zijn land. De koning heeft medelijden met hem en scheldt hem de geleende som kwijt. Maar op zijn beurt eist deze van een mede dienaar wel dat deze hem een klein bedrag terugbetaalt, zonder pardon. Daardoor valt hij bij de koning in ongenade. In de nieuwe vertaling van het Onze Vader komt beter tot zijn recht wat het betekent als wij God om vergeving vragen: vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Dat kan inderdaad ook over geld gaan. In onze samenleving zijn er steeds meer mensen die hun belastingschuld, huurschuld of andere schulden niet meer kunnen betalen. De belastingdienst is dan onbarmhartig. De computer mag  ons leven niet zó regeren dat er geen ruimte meer is voor meelevende ambtenaren en rechters.

—————————————————————————————————————————–

Zondag 17 september:  Goddelijke Liturgie (6e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vaders Johannes Scheve en diaken Ruud Wolthers

1e zondag na Kruisverheffing We zijn enige dagen na het feest van Kruisverheffing. We vereren het kruis van Jezus. In de byzantijnse traditie wordt dit kruis op iconen afgebeeld als een doorgang tot de heerlijkheid. Jezus draagt er geen doornenkroon. En in plaats van het opschrift dat Pilatus liet aanbrengen: Jezus van Nazareth, koning der Joden, staat er in het Slavisch; Koning der heerlijkheid. Onder het kruis zien we een kleine berg met een grot waarin de schedel van Adam. Het bijschrift luidt: schedelveld wordt paradijs. Zo biedt het kruis van Jezus hoop voor de wereld.

———————————————————————————————————-

15 OKTOBER

60-JARIG JUBILEUM WLADIMIRSKAJA EN LANDELIJK POKROFDAG

Zondag 15 oktober:  Goddelijke Liturgie (2e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en andere priesters en diakens.

Zondag van de Vaders van het 7e Concilie Onze Utrechtse Katholieke Byzantijnse gemeenschap bestaat 60 jaar. Dit willen wij op deze zondag groots vieren! Tegelijk ontvangen wij vanwege de landelijke dag leden van andere byzantijnse gemeenschappen in ons land. Het 7e grote oecumenische concilie had plaats in 787, De besluiten van dit concilie betroffen vooral de grote betekenis van iconen. Omdat deze besluiten in het Latijn op enkele punten verkeerd uit het Grieks vertaald waren heeft enige jaren later een synode in Fulda dit concilie veroordeeld. Men meende dat de Grieken iconen aanbaden in plaats van ze te vereren. Dit was een van de vele misverstanden die tot de scheuring van 1054 zouden lijden. Als katholieken die de byzantijnse liturgie vieren kunnen wij een bijdrage leveren om de afstand die er sindsdien tussen beide christelijke kerken is gegroeid een beetje te helpen overbruggen. Maar wij hebben de liturgie van de orthodoxe kerken wel ven hen ”te leen”.Dat vraag grote eerbied en zorgvuldigheid om er op een zuivere manier mee om te gaan en de plicht ons te blijven verdiepen in de orthodoxe praktijk, gedachtewereld en spiritualiteit.

—————————————————————————————————————————-

Woensdag 6 september
is er om 20 uur in de Johannes Bernarduskerk een lezing
over iconen en byzantijnse liturgie,
met als thema: geloof in God die ons persoonlijk liefheeft.

Inleider is Paul Brenninkmeijer, priester van de byzantijnse liturgie elke derde zondag van de maand in deze kerk.
Iconen van Johannes de Doper, een van de twee patroonheiligen van deze kerk, krijgen bij deze lezing extra aandacht. Ook wordt uitvoerig stil gestaan bij de icoon van de Heilige Drie-Eenheid en andere feesticonen. Bij elk belangrijk feest kent de byzantijnse liturgie een bijpassende icoon. Vaak is dit een uitbeelding van het bijbelverhaal.
Er zijn nogal wat mensen die er moeite mee hebben om te zeggen: ik geloof in een persoonlijke God. Zij willen God niet voorstellen als een individu, en zeker niet als een soort ingenieur die vanuit de hemel op de knoppen drukt, laat staan als een politieagent die ons een voor een in de gaten houdt.  Liever stelt men zich God voor als een universele energie of alles overstralend licht. Iconen laten zien hoe God in feite toch persoonlijk betrokken is bij ieder van ons. Met mensenogen kijkt God zelf ons door de icoon van Christus liefdevol aan.

–>  Contactpersoon in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere tel. 030-2731102,  of via email: d_sweere@hotmail.com

–>  Wilt u het koor van Wladimirskaja komen versterken? Alle zangers, maar vooral sopranen en tenoren, zijn zeer welkom!  Meer informatie bij de dirigent Gerard van Kalken, tel. 0182-384593 of via email: wladimirskajautrecht@gmail.com

Via de link http://www.pokrof.nl/brief-uit-nunhem, kunt u de brief uit Nunhem lezen.

Zie voor meer informatie ook: www.pokrof.nl en
www.byzantijnsnetwerknederland.nl/agenda-met-vieringen

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
op rekening NL13 INGB 0004 5829 39

t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen

 

KERKBERICHT NR 2 – 2017


KERKBERICHTEN GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA
NUMMER 02– APRIL T/M JULI 2017

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

Overzicht van komende vieringen in de
Johannes de Doper – H. Bernarduskerk,
Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Christós voskrése!
Vo-ístinnu voskrése


Maandag 17 april: 2e Paasdag
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Wij vieren Pasen, het feest der feesten.
`Christus verrees uit de doden, door Zijn dood overwon Hij de dood, en leven schenkt Hij hen in het graf´. Met de Verrijzenis van Jezus uit de dood is er een totaal nieuwe werkelijkheid onze menselijke geschiedenis ingetreden. Vanaf nu is alles anders: er is altijd hoop bij alle uitzichtloosheid. Ondanks alle menselijke misère blijft er de vreugde waarmee wij elkaar in deze Paastijd mogen begroeten: ‘Christus is Verrezen!’, en als antwoord: ‘Ja, waarlijk verrezen!’

Na afloop is van de feestelijke Paasliturgie gebeurt de zegening van het Pascha, de eieren en het paasbrood, dat door ons tezamen wordt genuttigd en gedeeltelijk ook mee naar huis wordt genomen.

Zondag 21 mei:
Goddelijke Liturgie (5e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Zesde zondag van Pasen. Het evangelie van deze zondag vertelt over de genezing van de blindgeborene ( Johannes 9 ). Bij  het Kondakion wordt gezongen: Ik ben blind aan de ogen van mijn geest, maar ik kom tot U, o Christus. Als de blindgeborene roep ik vol vertrouwen tot U: ‘Gij zijt het stralende licht voor hen die in het duister zijn. Er zijn veel dingen waar we blind voor zijn. Ons zicht op mensen en dingen is beperkt. De beleving van ons geloof kan ons de ogen openen voor mensen en zaken waar we anders aan voorbij lopen.

Maandag 5 juni: Goddelijke Liturgie: tweede Pinksterdag
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Eenvoudige vissers worden verlicht en toegerust door de Heilige Geest. Zij worden apostelen. Zij overwinnen hun angst om naar buiten te treden en over de hele wereld het geloof in Christus te verkondigen.  We kunnen ons afvragen: hoe sterk is de kracht van ons geloof? Hoe overtuigend is onze beleving ervan in de ogen van anderen? Mogen wij in onze gemeenschap de bron van vreugde vinden die aanstekelijk werkt.

Zondag 18 juni Goddelijke Liturgie: 2e Zondag na Pinksteren
Aanvang 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Net als de vissers die door Jezus van hun netten worden weggeroepen, zoals het evangelie vertelt, zo worden ook wij geroepen om Jezus na te volgen en de nabijheid van het Rijk van God bekend te maken. In de nieuwe Bijbelvertaling wordt dit Rijk van God: Gods nieuwe wereld genoemd. Waar zien wij de tekenen hiervan in onze situatie? Deze zondag is het  patroonsfeest van onze gemeenschap. Na de liturgie houden we een korte gebedsdienst ( Moleben ) voor de icoon van de Moeder Gods van Wladimir, waaraan onze gemeenschap is toegewijd. Wij vragen de Moeder Gods om haar voorspraak voor het welzijn van onze gemeenschap.

 IN  DE  MAAND  JULI   IS  ER  GEEN  VIERING

 

Contactpersoon in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere, tel. 030-2731102 – email: d_sweere@hotmail.com

Via de link http://www.pokrof.nl/brief-uit-nunhem, kunt u de brief uit Nunhem lezen.
Zie ook:       www.pokrof.nl en
www.byzantijnsnetwerknederland.nl/agenda-met-vieringen

ANBI
De Belastingdienst beschouwt de gezamenlijke Kerkgenootschappen in Nederland als één grote ANBI-instelling. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling, en betreft een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Zowel de ANBI-instelling zelf, als particulieren en bedrijven die geld aan de instelling geven, genieten belastingvoordeel bij donaties, doordat:
1. de instelling over het ontvangen geld geen belasting hoeft te betalen;
2. de donateur zijn schenking kan aftrekken voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. 

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
op rekening NL13INGB0004 5829 39
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen 

Extra kerkbericht – febr. 2017

 

        

wladje  Bericht t.g.v de jaarvergadering 19 februari 2017

 Van de voorzitter:

Beste leden van onze gemeenschap,

Het bestuur van onze vereniging heeft, zoals eerder meegedeeld, besloten deze keer de jaarvergadering te houden aansluitend aan de Zondagviering van 19 februari en wel in de koffieruimte van de JOB, aanpalend aan de kerkzaal. Aangezien de beschikbare tijd zoals U weet zeer beperkt is en wij zo mogelijk nog even tijd willen overhouden voor de gewone maandelijkse ontmoeting na de liturgie, willen we de vergadering strak structureren en voorbereiden d.m.v. dit extra Kerkbericht.

U vindt hier naast enkele mededelingen ook een  financieel overzicht. Mocht U vragen willen stellen dan kan dit op twee manieren: a) in het openbaar tijdens de vergadering b) U kunt ook een van de aanwezige bestuursleden, na het algemene gedeelte, persoonlijk benaderen met een vraag of opmerking. In het verleden is gebleken dat aan een apart te beleggen jaarvergadering geen behoefte bestaat.
Aangezien het Bestuur er prijs op stelt zo transparant mogelijk op te treden en jaarlijks tenminste eenmaal verantwoording af te leggen, heeft zij deze keer voor deze vorm gekozen.

Enkele opmerkingen:
Het bestuur bestond december 2016 uit de volgende personen:
Voorzitter: Fons van Bosbeek, eerder was dit George Bruinaars.
Secretaris: Theo Odijk.
Penningmeester: George Bruinaars, eerder was dit Fleur Knopper.
Bestuurslid: Dorine Sweere.
Adviseur (geen bestuurslid) onze Celebrant Paul Brenninkmeijer.
Adviseur (geen bestuurslid, tijdelijk i.v.m. het komend jubileum) Wim Zwanikken, p.r.- zaken.

Opmerkelijk punt voor het jaar 2016 was de (zeer geslaagde, overigens noodzakelijke,) verhuizing van het Sint- Antonius kerkgebouw naar het kerkgebouw van de Johannes/ Bernardus gemeenschap.

Belangrijke punten voor het jaar 2017 zijn a) de viering van ons zestigjarig jubileum 15 oktober 2017,.landelijke Pokrofdag. Ter voorbereiding hiervan is inmiddels een bestuurswerkgroep gevormd en actief. Op heel velen van onze gemeenschap wil het bestuur een beroep doen enthousiast mee te werken. b) de uitgave van een jubileumboekje dat o.m. aan alle deelnemers van de landelijke dag zal worden uitgereikt. c) de werving van nieuwe koorleden. Verdere mededelingen zullen ter vergadering worden gedaan..

Van de Johannes/ Bernardusparochie ontvingen wij het dringende verzoek absoluut geen auto’s te parkeren voor de ingang van de kerk, vooral niet tijdens de diensten. De toegang moet namelijk ALTIJD bereikbaar/ vrij zijn voor brandweer, politie of ambulance. Op niet al te verre afstand is ruim gelegenheid tot (gratis) parkeren.

Ik hoop U allen zondag 19 februari te mogen begroeten, tot dan,

Fons van Bosbeek.

FINANCIEEL OVERZICHT 2016,  MET BEGROTING 2017

 

 

Begroting Werkelijk
Baten 2017 2016
8000 Collectes/kaarsen/prosfors  €   3.500,00  €   4.009,13
8100 Contributie koorleden   €              –  €      690,00
8140 Legaat koor   €              –  €      454,00
8150 Overige baten koor   €              –  €        65,00
8400 Rente ING Bank   €              –  €        33,37
8500 Giften  €   1.100,00  €   6.939,24
8510 Giften, vrijwilligersvergoeding bestuur  €   6.750,00  €   6.750,00
Totale baten  € 11.350,00   € 18.940,74 
Begroting Werkelijk
Lasten 2017 2016
4000   Stipendia/reiskosten  €   1.500,00  €   1.528,75
4010   Huur kerkruimte JOB  €   1.000,00  €   1.000,00
4012   Huur Antoniuskerk t/m juni 2016  €   1.325,00  €   1.322,68
4015   Kosten verhuizing   €              –  €      157,90
4020   Kosten liturgie  €      300,00  €      281,07
4030   Kosten Pasen & Kerst  €      200,00  €      245,66
4040   Liturgieboekjes  €      150,00  €      145,00
4050   Reiskosten dirigent  €      225,00  €      164,92
4055   Kosten koor   €              –  €      513,27
4060   Vrijwilligersvergoeding bestuur  €   6.750,00  €   6.750,00
4090   Contributie L.I. Pokrof  €      150,00  €      150,00
4100   Secr.kosten, incl. kerkbericht  €      100,00  €        88,18
4110   Kosten website  €      150,00  €        78,65
4130   Koffie/koekjes  €        50,00  €        80,60
4140   Donatus (Inboedel & Aansprakelijkheid)  €        50,00  €        30,92
4150   Bank- en stortingskosten  €      150,00  €      127,49
4160   Attenties/representatie  €        50,00  €      146,35
4170   Overige kosten   €              –  €        49,08
4990   Lasten voorgaand jaar   €              –  €        16,00
  Totale lasten  € 12.150,00  € 12.876,52
Resultaat  €     -800,00  €   6.064,22

 

 

KERKBERICHT NR 1 – 2017

 

 KERKBERICHTEN UTRECHT GEMEENSCHAP WLADIMIRSKAJA
NUMMER 01– JANUARI T/M APRIL 2017
 wladje

R.K. Gemeenschap van de Byzantijnse ritus te Utrecht,
toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir

Overzicht van komende vieringen in de
H. 
Johannes de Doper – H. Bernarduskerk,
O
ranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

Het bestuur wenst u een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar !

Bestuurswijzigingen
Vanaf 1 september j.l. heeft Fons van Bosbeek ons bestuur versterkt. Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat hij de taak van penningmeester op zich zou nemen. In onze bestuursvergadering van 29 september jl. hebben we in goed overleg een andere taakverdeling vastgesteld.
Het bestuur is thans als volgt samengesteld:

Fons van Bosbeek, voorzitter           fonsvanbosbeek@gmail.com

Theo Odijk, secretaris                         thsjodijk@ziggo.nl

George Bruinaars, penningmeester      glbruinaars@hetnet.nl

Dorine Sweere, lid                                       d_sweere@hotmail.com

Vader Paul Brenninkmeijer, adviseur.

Henk Kanters zal de taak van webmaster overnemen van Sophie van der Wees. Wij danken Sophie voor het tijdelijk waarnemen van deze functie.

                                                                                                 Het bestuur

 

Vrijdag 6 januari:  Goddelijke Liturgie en waterwijding
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Doop van onze Heer Jezus Christus
Dit belangrijke feest in de byzantijnse traditie heet eigenlijk Theofanie. Letterlijk is dit: het verschijnen van God. In Jezus is God verschenen. En wel de Drie-ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. De christenen van de eerste eeuwen kenden nog geen Kerstfeest, dat is pas in de vierde eeuw ontstaan. In de tweede eeuw is in Egypte het feest van de God van de Nijl gekerstend, dat op 6 januari gevierd werd. In plaats van de rivier de Nijl dacht men aan de rivier de Jordaan, waarin Jezus door Johannes de Doper gedoopt was. Bij dit feest wordt aan het einde van de goddelijke liturgie het water gewijd, waarmee alle gelovigen besprenkeld worden al;s herinnering aan onze doop.

Zondag 15 januari:
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

30e Zondag na Pinksteren
In het evangelie van deze zondag ontmoet Jezus een rijke man die wil weten hoe hij het eeuwig leven kan bereiken. Jezus geeft hem de raad om alles te verkopen wat hij bezit, en Hem te volgen. Maar de rijke man kan dit niet opbrengen. Velen van ons zullen zich herkennen in deze rijke man: het is nog al wat: al je bezit wegdoen! De heilige Antonius de Grote deed het wel. Op 17 januari is het zijn feestdag.  Hij leefde in Egypte in de 3e eeuw. Geboren uit welgestelde ouders verkocht hij heel zijn bezit en trok zich terug voor een leven van gebed in een eenzame grot in de woestijn. Na enige tijd vormde zich een groep leerlingen om hem heen. Antonius  heeft door zijn eenvoud en wijsheid een onvergetelijke indruk gemaakt.

Zondag 19 februari: Goddelijke Liturgie
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

Zondag van de afscheid van het vlees.
Het is de voorlaatste zondag van de voorvasten. Vanaf nu oefenen orthodoxe christenen zich al in de vasten die komen gaat door geen vlees meer te eten. Maar het evangelie van deze zondag maakt duidelijk dat we bij dit vasten de vreemdelingen, de zieken, de armen en ook de gevangenen niet mogen vergeten: “Wat ge de minste der mijnen hebt gedaan hebt ge voor Mij gedaan”.

Zondag 19 maart: Goddelijke Liturgie
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

3e zondag van de Vasten: zondag van de verering van het H. Kruis.
Vandaag vereren wij het  kruis. Het kruis was een martelwerktuig, een galg, waaraan de foltering voor de gehangenen zo gruwelijk was dat het na enkele eeuwen werd afgeschaft. En toch wordt het kruis van Jezus ‘heilig en levenschenkend’ genoemd. Ons geloof is vol paradoxen: tegenstellingen die voor ons verstand vaak niet te rijmen zijn. Waar enkel dood en ondergang lijkt te zijn, ontstaat nieuw leven. Jezus zegt het in het evangelie: wie zijn leven durft prijs te geven, zal het winnen: niet alleen voor Zichzelf, maar ook voor ons allemaal.

 

Vrijdag 7 april: Liturgie van de Voorafgewijde Gaven
Aanvang 15:00 uur
 (!) in de Johannes Bernarduskerk
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

De vespers met het ontvangen van de communie (de voorafgewijde gaven) is een biddend opgaan naar God. Zoals Mozes de berg opging. En zoals de berg volgens het boek Exodus daarbij in wolken gehuld was, zo wordt er uitvoerig met wierook gezwaaid. En zoals Mozes de berg afdaalde met de stenen tafelen van de tien geboden, zo brengt de priester de geconsacreerde gaven de kerk in, die de gelovigen in grote eerbied ontvangen.

 

Maandag 17 april: 2e Paasdag
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer

`Christus verrees uit de doden, door Zijn dood overwon Hij de dood, en leven schenkt Hij hen in het graf´. Met de Verrijzenis van Jezus uit de dood is er een totaal nieuwe werkelijkheid onze menselijke geschiedenis ingetreden. Vanaf nu is alles anders: er is altijd hoop bij alle uitzichtloosheid. Ondanks alle menselijke misère blijft er de vreugde waarmee wij elkaar in deze Paastijd mogen begroeten: ‘Christus is Verrezen!’, en als antwoord: ‘Ja, waarlijk verrezen!’

 

 —-> Hebt u interesse om in het koor van Wladimirskaja mee te zingen? Dat kan! Ons koor zoekt namelijk nieuwe leden…  De dirigent geeft u graag alle informatie.

—-> Vindt u het prettig om het Kerkbericht voortaan per email te ontvangen? Of heeft u een nieuw email adres dat wij nog niet kennen? Stuur dan een mailtje met uw naam naar wladimirskajautrecht@gmail.com

 —>  Contactpersoon in geval van ziekte of behoefte aan contact:
Dorine Sweere (tel. 030-2731102 – email: d_sweere@hotmail.com)

 

Via de link http://www.pokrof.nl/brief-uit-nunhem, kunt u de brief uit Nunhem lezen.
Zie ook:      www.pokrof.nl 

Op de website http://www.byzantijnsnetwerknederland.nl/agenda-met-vieringen vindt u een overzicht van alle byzantijnse vieringen die in Nederland (en deels ook in Vlaanderen) worden gehouden. Vanaf januari 2017 is er elke zondag ook een Oekraïnse grieks-katholieke liturgie in de St. Josephkerk in Utrecht (zie verder bovengenoemde website).

 

Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom
op rekening NL13INGB 0004 5829 39
t.n.v. Gemeenschap Wladimirskaja te Vlaardingen