Giften / ANBI

      A.  Algemene gegevens

Naam:  GEMEENSCHAP TOEGEWIJD AAN DE ICOON VAN DE MOEDER GODS VAN WLADIMIR.

RSIN/fiscaalnummer: 824190439
Website: http://byzantijnsekapelutrecht.nl
Rekeningnummer: ING Bank – NL13 INGB 0004 5829 39
Email: info@pbar.nl  (secretariaat), telefoon: 030-2734517
Postadres: Ant. Mattaeuslaan 13, 3515 AN Utrecht
Liturgieadres: H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR  Utrecht

De instelling behoort tot de Rooms- Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms- Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms- Katholieke Kerk behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 leden:
 Voorzitter
 Secretaris
 Penningmeester
 Bestuurslid
 Bestuurslid

C.  Doelstelling/visie
De instelling heeft de volgende doelstelling:
1. Het in stand houden van een Katholieke Kerkgemeenschap van de Byzantijnse ritus, die regelmatig samenkomt voor de viering van de Goddelijke Liturgie en de officies en voor het ontvangen van de sacramenten.
2. Het respectvol omgaan met en het zuiver en getrouwvol bewaren van het liturgisch en geestelijk erfgoed van de Oosterse Kerken.
3. Het bevorderen van de verzoening tussen Christenen van Oost en West.
4. De instelling streeft haar doelstellingen na onder eerbiediging van het gezag van de plaatselijke bisschop.

D. Beleidsplan
De instelling kent een doorlopend meerjarig beleidsplan:

a. het vieren van de eredienst in een volgens de Byzantijnse ritus ingerichte ruimte,
b. het lidmaatschap van en de samenwerking in de landelijke kerkelijke instelling Pokrof,
c. het onderhouden van goede betrekkingen met de Rooms-Katholieke parochies en dekenaten, alsmede met de Orthodoxe Kerken in de regio van de instelling,
d. het bevorderen van alle voorkomende activiteiten dienstig aan de verwezenlijking van de     doelstellingen.
De instelling streeft haar doelstelling na onder erkenning van het gezag van de bisschoppenconferentie ten aanzien van de bevordering van de publieke eredienst.

E. Beloningsbeleid.
De leden van het bestuur van de Gemeenschap Wladimirskaja ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.
De priesters en diakens ontvangen van de gemeenschap waar zij celebreren een vergoeding zoals vastgesteld binnen de Landelijke Instelling Pokrof. Tevens krijgen zij de reiskosten vergoed.
De instelling heeft geen medewerkers in dienst.

F. Verslag Activiteiten
Op de 3e zondag van de maand, behalve in de maand juli, vieren wij in de H. Johannes-Bernarduskerk in Utrecht de Byzantijnse Liturgie. Daarnaast zijn er 4-5 vieringen per jaar op kerkelijke hoogfeesten.
Eén à twee keer per jaar wordt er een jaarvergadering en/of een bezinningsmorgen gehouden.

 G. Financiële verantwoording

 

 


Financiële verantwoording in Euro’s 2016

RESULTATENREKENING 2016   Resultaat Begroting Resultaat Resultaat
2016 2016 2015 2014
Baten
Collectes, kaarsen etc. € 4.009 € 3.500 € 2.533 € 2.490
Contributie koorleden € 690 € – € – € –
Legaat koor € 454 € – € – € –
Overige baten koor € 65 € – € – € –
Giften € 6.939 € 350 € 1.383 € 1.418
Verkoop liturgieboekjes € – € – € – € –
Giften, vrijwilligersvergoeding bestuur € 6.750 € 7.500 € 7.500 € –
Rente ING spaarrekening € 33 € – € 74 € 212
Baten voorgaand jaar € – € – € 26 € –
Totaal baten   € 18.941 € 11.350 € 11.516 € 4.120
Lasten
Stipendia/reiskosten clerus € 1.529 € 1.500 € 1.427 € 1.414
Gebruik kerkruimte, Johannes-Bernarduskerk € 1.000 € 2.325 € 2.240 € –
Gebruik kerkruimte Antoniuskerk, incl. kosten verhuizing € 1.481 € – € – € 2.216
Kosten liturgievieringen, incl. Pasen en Kerst € 527 € 500 € 337 € 163
Bezinning € – € – € 75 € –
Liturgieboekjes € 145 € 150 € – € –
Kosten koor en dirigent € 678 € 225 € 212 € 184
Vrijwilligersvergoeding bestuur € 6.750 € 6.750 € 7.500 € –
Representatie bestuur € 146 € – € – € 120
Vergaderkosten € – € – € – € 10
Contributie Landelijke Instelling Pokrof € 150 € 150 € 200 € 200
Secretariaatskosten/kerkberichten € 88 € 100 € 113 € 109
Kosten website € 79 € 150 € 823 € 870
Koekjes etc. feestdagen € 81 € 50 € 93 € 239
Verzekeringen Donatus (Inboedel en Aansprakelijkheid) € 31 € 50 € 26 € 26
Bankkosten € 127 € 150 € 114 € 99
Overige kosten € 49 € 50 € 20 € –
Lasten voorgaand jaar € 16 € – € –
Totaal lasten   € 12.877 € 12.150 € 13.179 € 5.650
           
Resultaat   € 6.064 € 800- € 1.663- € 1.530-