Jaarverslag 2015

JAARVERSLAG 2015

Van de gemeenschap toegewijd aan de icoon van de Moeder Gods van Wladimir.

Beste vrienden van onze Gemeenschap,

Het bestuur van de gemeenschap Wladimirskaja biedt U hierbij zijn jaarverslag over 2015 aan.

Het bestuur bestond in genoemd jaar uit de navolgende personen:

George Bruinaars, voorzitter

Theo Odijk, secretaris

Fleur Knopper-Clermont, penningmeester

Joris Korst, bestuurslid en webmaster

Dorine Sweere, bestuurslid

Sophie van der Wees is als webmaster ondersteunend bezig voor onze gemeenschap.

In tegenstelling tot 2014 laat dit jaar zich kenmerken als een onrustig en onzeker jaar.

De dreigende kerksluitingen hing als een zwaard van Damocles boven onze hoofden.Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met de beleidsgroep van de Antoniuskerk om te bezien wat de toekomst voor ons in petto zou kunnen hebben. Vooralsnog is bekend dat de kerk tot juli 2016 niet zal worden onttrokken een de eredienst.

Afgelopen jaar hebben Vader Paul en een vertegenwoordiger van ons bestuur zich bezig gehouden met de zoektocht naar mogelijk andere kerkruimte. Er is verschillende keren overleg geweest met het bestuur van de Ludgerusparochie en door Vader Paul met stadspastoor Huiting over het voortbestaan van de Antoniuskerk en het gezamenlijk zoeken naar andere kerkruimtes.

Onze diensten werden door gemiddeld 35 personen bezocht. Soms bezochten ook belangstellenden van een ander nationaliteit deze vieringen.

De kerkberichten werden opnieuw voorzien van een toelichting geschreven door Vader Paul, hetgeen zeer op prijs werd gesteld.

De Belastingdienst vraagt aan een kerkelijke instelling zich voor 1 januari 2016 te melden voor de ANBI regeling ( Algemeen Nut Beogende Instelling ), zodat inzicht kan worden verschaft in samenstelling bestuur, Doelstelling/visie, Beleidsplan en financiële verantwoording. Vanuit ons bestuur heeft George Bruinaars zich hiermee bezig gehouden en vanuit de Landelijke Instelling Pokrof Ben van den Brom. Tot op heden is er vanuit het Aartsbisdom geen nadere informatie gekomen over de vervolgstappen.

Onze dank gaat uit naar allen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan een jaar met prachtige liturgieën.

Binnen het koor is een zanggroep ontstaan onder de naam Stanem Dobre ( Laat ons eerbiedig staan). Zij hebben het afgelopen jaar op diverse plaatsen liturgieën verzorgd. Ook verzorgen zij bij begrafenissen de zang.

Verder zijn er geen bijzondere gebeurtenissen te vermelden, of toch wel?

Namens het bestuur,

Theo Odijk secretaris

--------------------------------------------------------------------------
Jaarverslag 2014
VAN DE GEMEENSCHAP TOEGEWIJD AAN DE IKOON
 DE MOEDER GODS VAN WLADIMIR

Beste Vrienden van onze Gemeenschap,
Het bestuur van de gemeenschap Wladimirskaja biedt u hierbij zijn jaarverslag over 2014 aan.

Het bestuur bestond in 2014 uit de navolgende personen;
George Bruinaards als voorzitter
Theo Odijk als secretaris
Fleur Knopper-Clermont als penningmeester
Sophie van der Wees als bestuurslid
Joris Korst als bestuurslid.

2014 laat zich kenmerken als een rustig jaar voor de gemeenschap.
We hebben, om het zo maar eens te zeggen, onze draai gevonden in de St. Anthoniuskerk.
De contacten met het parochieberaad van deze kerk zijn goed te noemen en wij krijgen alle medewerking en ruimte om te doen wat voor onze gemeenschap van belang is.

Er hebben bijna maandelijks vieringen plaatsgevonden en het verheugd ons te kunnen constateren dat er een, zij het een kleine, aanwas van belangstellenden plaats vind.

Met regelmaat verschijnen de kerkberichten die thans zijn uitgebreid met een toelichting op de liturgie die gevierd wordt.
Deze toelichting word verzorgd door Vader Paul. Dank daarvoor.

In het afgelopen jaar hebben wij herhaaldelijk, via de kerkberichten, een beroep gedaan op de leden van onze gemeenschap om hand en spandiensten te verlenen om vieringen mogelijk te maken.
Wij zochten een acoliet en iemand die Hermann en zijn medewerkers wilde helpen bij het gereedmaken van de kerkruimte voor het houden van een liturgie en het daarna weer opruimen van de spullen. Helaas heeft niemand zich hiervoor gemeld.

Hermann en zijn medewerkers zijn op de zondag veel uren bezig om voor ons het houden van een liturgie mogelijk te maken.
Jammer dat niemand een helpende hand uitstak.
Wim Zwanikken heeft zich bereid verklaart te helpen.

Ook iemand die de taak van acoliet op zich wil nemen is nog steeds van harte welkom.

We zijn samen een gemeenschap en het draaiende houden van deze gemeenschap is niet alleen een taak van het bestuur en een klein aantal medewerkers maar van ons allemaal.

In dit jaar is besloten om aan Lambert Moll te vragen aandacht te schenken en indien gewenst, een huisbezoek aan onze zieken brengen en aan diegene die een pastoraal bezoek op prijs stellen.

Meldingen voor een genoemd bezoek kunt u richten aan de voorzitter.

Zoals bekend hangt een donkere wolk van kerksluiting in de stad en het aartsbisdom boven onze hoofden.
Vanuit de parochieraad van de Anthonius Kerk is een werkgroep geformeerd die zich bezig houd met deze materie.
Zodra er meer bekend is zullen wij u nader informeren middels de kerkberichten.

Rest mij nog om allen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de mooie liturgieën in het afgelopen jaar, vergezeld van mooie koormuziek, hartelijk dank te zeggen.

Uw secretaris.
Theo Odijk