Preken

Hieronder kunt u de meest recente preken nalezen die Vader Paul Brenninkmeijer voor onze gemeenschap hield.

Preek op de 24e zondag na Pinksteren  (19 november 2017)

Soms maken mensen dingen mee die een ware beproeving zijn. Ik zag op de TV een reportage van een oude man met een dementerende vrouw. Hij wijkt niet van haar zijde en helpt haar  de hele dag door. Een deskundige zei dat veel mantelzorgers van dementerenden het vaak niet kunnen volhouden en soms zelf bezwijken. Het is maar een voorbeeld van beproeving.
We lezen over beproeving ook in het evangelie van deze zondag. De vrouw die al twaalf jaar aan bloedvloeiing lijdt, lijdt niet alleen lichamelijk: ze gold in de joodse samenleving als onrein en mocht ze zich niet onder andere mensen begeven. Het leven werd voor haar een beproeving. Ze hoort er helemaal niet meer bij. Toch waagt ze zich met angst en beven in de menigte om bij Jezus genezing te vinden. Ze wil alleen maar zijn kleed aanraken en als Jezus voelt dat er een kracht van hem uitgaat, en vraagt: wie heeft mij aangeraakt, komt ze bevend tevoorschijn.
Ook voor Jairus en zijn vrouw is de dreigende dood van hun dochtertje een beproeving. Het oponthoud dat de bloedvloeiende vrouw met haar genezing geeft, is voor Jairus een extra beproeving, want de kans dat Jezus nog op tijd komt om zijn dochter te genezen wordt kleiner.

In het Onze Vader bidden wij dat God ons niet in beproeving brengt. Toch worden we in ons leven allemaal wel eens beproefd. Beproeving lijkt onontkoombaar. Misschien is de protestantse vertaling met het woord ‘verzoeking’ een beter woord. Verzoeking betekent dat je zó beproefd wordt dat je je geloof en vertrouwen dreigt op te geven. Verzoeking betekent dat je in de verleiding komt om alle hoop te laten varen.
De kerkvader Cyrillus van Jeruzalem vergelijkt bij de uitleg van het Onze Vader de beproeving in ons leven met het zwemmen door een woeste rivier.  Het gaat er om dat we het zwemmen niet opgeven en daardoor in het water naar de diepte zakken. Daar bidden we voor. Dus dat we in de beproeving niet zullen bezwijken. Het bijzondere bij de vrouw die aan bloedvloeiing lijdt en bij Jairus is dat ze hun vertrouwen niet opgeven. Jezus helpt Jairus daarbij. Als de buren hem vertellen dat zijn dochtertje gestorven is, zegt Jezus tegen hem: wees niet bang, blijf geloven, dan zal zij gered worden. En zo gebeurt het: het dochtertje komt weer tot leven.

De apostel Jakobus schrijft in zijn brief dat we ons gelukkig moeten prijzen als ons allerlei beproevingen overkomen. Want beproeving geeft standvastigheid in ons geloof. Zalig de mens die stand houdt in de beproeving.
In het oude testament is het Job die met goedkeuring van God door de satan in de beproeving komt. Satan neemt hem alles af. Job raakt al zijn bezittingen kwijt en zelfs zijn kinderen komen om. Op het laatst zit hij met zweren overdekt op de mestvaalt.  Zelfs zijn vrienden laten hem in de steek. Ze bezweren dat Job deze ellende toch wel verdiend moet hebben, dat het zijn eigen schuld is. Daar protesteert Job fel tegen. Maar de vrienden houden hun beschuldigingen vol, Job heeft een zondig en opstandig hart, zeggen ze. Dit alles is een extra kwelling voor Job. Hij houdt tegen zijn vrienden vol dat hij onschuldig is. Job zegt tegen die zogenaamde vrienden: dat hij blijft uitzien naar God. Hij zegt dat God zijn verdediger is. Ik weet dat mijn verdediger leeft. Eens zal Hij deze wereld binnentreden. En al ben ik nu nog zo geschonden, ik zal God zien vanuit dit lijf. Job bezwijkt niet in de beproeving, maar is een voorbeeld van geduld.

De kerkvaders hebben in Job een voorafbeelding gezien van de lijdende Christus, die ook helemaal onschuldig is. En net als bij Job staat God het toe dat Christus moet lijden bij de geseling en de verschrikking van de kruisiging. Op het laatst erkent Job de grootheid van God die hij ontwaart in de schepping. De grootheid van God die Christus ons allemaal openbaart in zijn verrijzenis uit de dood. En is de opwekking uit de dood van het dochtertje van Jairus niet een verwijzing naar deze verrijzenis? Ook Job wordt uit zijn ellende gered en met rijkdom en voorspoed beloond. Bidden wij dat wij het zelf ook volhouden als een zware beproeving ons overkomt en dat wij in geloof blijven uitzien naar redding en verlossing.

Preek op de zondag Vaders van het 7e concilie (15 oktober 2017)
(tevens viering van het jubileum van Wladimirskaja en Pokrofdag)

We hoorden net hoe de evangelist Johannes het meest innige gebed van Jezus verwoordt dat denkbaar is. Het is lofprijzing, maar ook smeking, in vertrouwen. Dit is taal van intimiteit en die  behoort tot de eerste taal die wij mensen leren spreken, waar we papa en mama leren zeggen, en met koosnamen, zoals Jezus hier God met een koosnaam Abba, Vader noemt, ongekend in de joodse traditie. In onze cultuur lijdt deze eerste taal, de taal van de intimiteit een kwijnend bestaan. Heel kort leeft deze taal op als jonge mensen voor het eerst verliefd worden. Maar in het gewone leven krijgen andere vormen van taal de overhand. Vooral de informatieve taal, die we op school leerden, de taal ook van de media die ons op de hoogte brengen van wat er in de wereld gaande is, de taal van wetenschap en techniek. Daardoor oefenen we een vak uit, en beheersen wij mensen de wereld.
En dan is er nog een derde vorm van taal, dat is de taal van het bevel, dit moet je doen, en dat moet je laten, die leren we ook al jong, als we een keel opzetten kunnen we anderen onze zin opleggen. Deze taal van het bevel beheerst ook de reclame. Maar als er weinig intieme taal is wordt het wel kil om ons heen.

In het evangelie leert Jezus ons weer  deze taal van de intimiteit. Dit is het ware leven, zegt Jezus, dat zij U kennen, dat is geen rationeel kennen, met ‘kennen’ bedoelt Jezus dat wij echt met God mogen omgaan, omdat er wederzijdse liefde is tussen God en ons. En zo neemt Jezus ons mee in zijn gebed tot de Vader, zodat ook wij God mogen verheerlijken: Blagoslowi Doesje moja Gospodi: loof mijn ziel de Heer, we mogen vanuit verwondering om ons bestaan de Bron van alles loven en danken.
En tegelijk staan we hier biddend met opgeheven handen, omdat wij mensen uiteindelijk onszelf niet kunnen redden. Gospodi pomiloej, Heer, ontferm U. Omdat het leven ons ook pijn doet en we vragen hebben waar we niet uitkomen. Maar met die vragen staan we niet alleen, maar samen met anderen worden we hier in de liturgie verbonden.

Juist de byzantijnse liturgie zoals wij die hier en in de andere byzantijnse gemeenschappen vieren roept dit intieme Geheim achter alles bijzonder bij ons op. Onze naam Pokrof verwijst naar de sluier die de Moeder Gods beschermend over Gods volk uitspreidt, zoals eens, meer dan 1000 jaar geleden, in Constantinopel, we zien het uitgebeeld op de Pokrof-icoon.  Hier gaat het om genade, om troost en verzoening, woorden die je mist bij alle informatieve taal en bij alle reclame en verordeningen die dagelijks op ons afkomen.  Nu hoeft taal niet alleen uit woorden te bestaan.
Een paar maanden geleden was ik in TivoliVredenburg bij een orkestuitvoering van l’Ascencion van de Franse componist Messiaen. Daar werd dit gebed tussen Jezus en de Vader, zoals we dat vandaag in het evangelie hoorden verklankt door een orkest. De volle zaal luisterde ademloos. Zelden hoorde ik mooier in muziek vertolkt wat een gebed is. Soms zijn in onze tijd woorden niet voldoende om een boodschap over te brengen. Muziek kan soms meer dan woorden alleen overtuigen en dat zelfde geldt voor de taal van het beeld, en vooral de icoon.

De icoon spreekt  een eigen taal. We gedenken op deze zondag de Vaders van het 7e algemene concilie van 787. Dat ging over iconen. In de mens Jezus Christus heeft God ons een icoon van Zichzelf gegeven, zichtbaar en tastbaar, niet enkel voor de 33 jaar dat Jezus op aarde leefde, maar voor altijd en wel door iconen, geschilderd of in mozaïek. Door mensenogen kijkt God ons aan in de icoon, sprekend zonder woorden, vol mededogen, en met een oproep die moeilijk te weerstaan is. Zo leert Christus ons om in de ogen van medemensen het geheim te ontdekken. In de ander die wij ontmoeten licht iets op van God zelf. Die ander heeft iets heel eigens waar God nauw mee verbonden is.
We leven temidden van een rationele maatschappij, waar de taal van de intimiteit schaars is  De goddelijke liturgie spreekt een taal van ontzag en verwondering en ook van innigheid en warmte en kan ons tot dankbaarder, vrijgeviger en liefdevollere mensen maken, ten diepste verbonden, met elkaar en met God.

Preek op de 11e zondag na Pinksteren (20 augustus 2017)

Wij vieren het nafeest  van het ontslapen van de Moeder Gods.  In het kondakion van dit feest dat zojuist werd gezongen klonken de woorden: Als Moeder van het Leven werd zij opgenomen in het Leven (met een hoofdletter) door Hem die eens haar schoot bewoond had. Maria is een bij uitstek begenadigde mens. Vol van genade, zegt de engel Gabriel tegen haar.
Genade is de doorbraak van de hemel in onze aardse verhoudingen. Onze aardse verhoudingen worden bepaald door regels en wetten, allereerst door de wetten van de natuur. De geboorte van Christus uit een maagd zet een belangrijke levenswet buiten spel, en Maria ’s ten hemelopneming doorbreekt de wet van dood is dood. Genade gaat ook in tegen de regels die wij mènsen onderling hebben gemaakt. Wie een misdaad begaat moet gestraft worden bijvoorbeeld, ook de bedenkers en uitvoerders van terreuraanslagen, maar er zijn ook regels als: ‘voor wat hoort wat’ of ‘niets is voor niets’. En: wie een schuld heeft bij een ander moet die terugbetalen. In het epistel noemt de H. Paulus allerlei zaken waar hij volgens de wet recht op heeft, maar waarvan hij omwille van het evangelie toch afziet. Maria heeft heel haar leven laten zien wat het is om uit genade te leven. Zij is nooit eisend geweest, altijd ontvangend. Een ander iets betaald zetten, genoegdoening eisen, op je rechten staan: het is haar allemaal vreemd. Haar levensmotto is: Mij geschiede naar uw Woord.

In het evangelie hoorden we over een man met een gigantisch grote schuld, die wordt hem zomaar kwijtgescholden. In dit verhaal wijst Jezus erop hoe de hemel met zijn genade doorbreekt in onze aardse werkelijkheid. Maar dan heeft dat wel gevolgen voor de manier waarop wij mensen met elkaar omgaan.  Dit laatste heeft die knecht in het evangelie helemaal niet begrepen. Hij zit nog vast in zijn denken van ‘voor wat hoort wat’, en ‘niet is voor niets’ en hij eist van zijn  medeknecht die bij hem voor een luttel bedrag in het krijt staat, onmiddellijk de terugbetaling. Misschien is de ervaring die de apostelen na de dood van Jezus hadden juist wel deze: dat Jezus hun verscheen om hen te vergeven. Zij stonden immers verschrikkelijk in het krijt tegenover Hem: zij hadden Jezus lelijk in de steek gelaten, Petrus had hem zelfs verloochend, een van hen had Hem verraden. Langzaam dringt de werkelijkheid van deze overweldigende vergeving tot hen door, zodat ze getuigen worden van de vergevingsgezindheid van de verrezen Christus: wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven.

Er is een oude Russische legende over Maria. Maria is in de hemel. Met een grote menigte staat ze voor de troon van God. Iedereen zingt, maar Maria niet. Iemand vraagt haar: Maria, waarom zing je niet? Maria zegt dan: omdat er nog mensen in de hel zijn, ik moet hen eerst gaan bezoeken en Gods liefde voor hen openbaren, zolang zij daar lijden kan ik nog niet zingen. In het Tv programma Nieuwsuur was laatst een serie over oude mensen, ouder dan 90 jaar, die nog helemaal in het leven staan. Er was een oude vrouw bij, een kunstenares die nog steeds mooie kleurrijke schilderijen maakt. Zij woont helemaal alleen en was nog niet zo lang geleden brutaal en gewelddadig overvallen door twee jongens die haar beroofden. Die jongens waren gepakt en zaten hun straf uit in de gevangenis. Toen had zij die jongens een brief geschreven waarin ze schreef dat ze hun vergaf. Een van die jongens heeft haar teruggeschreven met de woorden: ik vind het verschrikkelijk wat ik u heb aangedaan, ik dank u dat u mij wilt vergeven, en ik wens u toe dat u nog lang en ongestoord van uw oude dag mag genieten. Die vrouw zei: wij mensen maken allemaal fouten, niemand is volmaakt. Als je niet kan vergeven ben je niet vrij. En als je geen vergeving krijgt ben je ook niet vrij. Vrijheid is het hoogste goed, vergeving maakt vrij. Moge dit steeds meer werkelijkheid worden in ons eigen leven, in onze omgang met de mensen om ons heen.

Preek op de 2e zondag na Pinksteren (18 juni 2017)

Als Utrechtse Byzantijnse gemeenschap zijn wij toegewijd aan de Moeder Gods van Wladimir. Op de icoon zien we de liefde tussen Christus en zijn moeder uitgebeeld. Heel innig, met de wangen tegen elkaar aan. Christus vertegenwoordigt God en Maria is symbool van de door God beminde mensheid, symbool ook van de kerk. De kerk is concreet hier en nu de lokale gemeenschap. Zoals Jezus in het evangelie gewone vissers riep zo zijn ook wij geroepen om van Gods liefde te getuigen. Een gemeenschap ben je pas als men je naam kent en als ze je missen als je er niet bent. Daarom is het koffie drinken na de viering zo belangrijk.

Tijdens de viering, voorafgaand aan de geloofsbelijdenis zingt de priester: laat ons elkaar liefhebben om eensgezind ons geloof te kunnen belijden. Wij belijden een God die liefde is en die in onderlinge liefde wordt ervaren.
We willen voortaan wat meer de geloofsbelijdenis in het Nederlands zingen, zodat iedereen mee kan zingen. In orthodoxe kerken gebeurt dat ook en dan in de taal van het land waar men de liturgie viert. Ons koor heeft een eenvoudige versie van deze belijdenis ingestudeerd, het is de tekst van de zogenaamde apostolische geloofsbelijdenis. In het Slavisch zingt het koor altijd de tekst van de geloofsbelijdenis die uitgebreider is en die de belijdenis van Nicea-Contantinopel wordt genoemd. De korte apostolische geloofsbelijdenis is niet van de apostelen zelf, maar stamt uit het jaar 170. De uitgebreidere geloofsbelijdenis is voor het grootste deel opgesteld door het Concilie van Nicea in 325, het laatste deel dat over de Heilige Geest gaat is in 381 toegevoegd bij het Concilie van Constantinopel.

Zowel de eenvoudige als de uitgebreide geloofsbelijdenis beginnen met de zin: ik geloof in God de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. In de eerste eeuwen waren er filosofische stromingen die zich niet konden voorstellen dat de verheven God zich inliet met de materiële wereld. Het materiële en ook het lichamelijk trok een ziel juist van God af, dacht men. Om God te vinden moest een geest zich van het aardse en lichamelijke losmaken, vooral door ascese. Men dacht dat een tussenwezen tussen God en wereld, de wereld geschapen had. De christelijke kerk protesteerde hier tegen. God is werkelijk schepper van hemel en aarde. Vanuit diezelfde filosofie kon men zich ook niet voorstellen dat God werkelijk mens is geworden. Daarom volgt in de geloofsbelijdenis dat Jezus Christus als Zoon van God van eeuwigheid uit de Vader voortkomt, dat Hij licht van licht is en ware God uit de ware God en dat Hij geboren uit de maagd Maria mens is geworden. Dit is het onvoorstelbaar groot mysterie van Gods liefde voor deze wereld!

Het concilie van Constantinopel voegde toe dat de Heilige Geest uit de Vader voortkomt en met de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt. Karel de Grote gelastte tegen 800 dat hier werd toegevoegd dat de Geest voortkomt uit de Vader én de Zoon, in het latijn heet dat Filioque. Tweehonderd jaar lang hebben pausen tegen deze toevoeging geprotesteerd, totdat een paus zwichtte voor de druk van de Duitse keizer.
In 1054 leidde dit Filioque tot de breuk met de orthodoxe kerken. In onze Nederlandse byzantijnse gemeenschappen zingen wij de orthodoxe tekst en laten dit Filioque weg. Immers de Vader is de enige bron van alle goddelijkheid, zowel van de Zoon als van de Geest. De RK en protestantse kerken houden nog wel aan het Filioque vast.
De geloofsbelijdenis vervolgt dan met de belijdenis dat wij geloven in de kerk die één is, heilig, apostolisch en katholiek. Het Griekse woord katholiek betekent dat de kerk universeel is, en ruimte biedt aan mensen van allerlei talen en culturen. Een kerk kan dus niet nationalistisch zijn. Slavisch orthodoxen zeggen sobornuju, van sobor, dat gemeenschap betekent. Protestanten vertalen dit met algemeen.
Aan het einde belijden wij dat er vergeving van zonden is, en dat dit aardse leven een opgang is naar een vernieuwd leven, waar ook ons lichaam getransformeerd zal worden in een nieuw bestaan, als een deelhebben aan de Verrijzenis van Christus. Moge dit alles ons helpen om ons geloof meer bewust te belijden.