KERKBERICHTEN NUMMER 3,  augustus - oktober 2024

 

Zondag 18 augustus, 13e zondag na Pinksteren (4e toon)  is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.    
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

In het evangelie van deze zondag wordt  verteld over de misdadige wijnbouwers. Zij hebben het land van hun heer in bruikleen, maar ze weigeren het deel van de wijnoogst dat voor de eigenaar bestemd is aan hem af te staan. Als de heer gezanten zendt om de opbrengst in ontvangst te nemen worden die gewelddadig behandeld of zelfs vermoord. Als de eigenaar tenslotte zijn zoon zendt wordt ook deze om het leven gebracht. Hiermee duidt Jezus op zijn naderende kruisdood. Dan zegt het evangelie: de steen die door de bouwlieden werd verworpen is de hoeksteen geworden. Hiermee wordt aangeduid hoe de Verrezen Christus een nieuwe gemeenschap zal vormen van al degenen die Hem wel willen volgen. De evangelist Matheus bedoelde met dit verhaal ook zijn hoorders te waarschuwen: ook zij kunnen net als de misdadige wijnbouwers hun redding verliezen als hun door God gegeven opdracht verwaarlozen.

Bij deze viering herdenkt pastor Paul Brenninkmeijer het feit dat hij 60 jaar geleden tot priester is gewijd. (Zie hieronder )


Zondag 15 september: Zondag na de Kruisverheffing  6e toon 
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie. 
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

Het is daags na het feest van Kruisverheffing. We vereren het kruis van Jezus. In de byzantijnse traditie wordt dit kruis op iconen afgebeeld als een doorgang tot de heerlijkheid. Jezus draagt er geen doornenkroon. En in plaats van het opschrift dat Pilatus liet aanbrengen: Jezus van Nazareth, koning der Joden, staat er in het Slavisch; Koning der heerlijkheid. Onder het kruis zien we een kleine berg met een grot waarin de schedel van Adam. Het bijschrift luidt: schedelveld wordt paradijs. Zo biedt het kruis van Jezus hoop voor de wereld.

 

Zondag 20 oktober Landelijke dag van de Pokrof gemeenschappen
22e Zondag na Pinksteren 5e toon is er om 10:30 uur in de Johannes-Bernarduskerk in Utrecht de Goddelijke Liturgie. Celebranten: Vader Paul Berbers en diaken Wim Tobé

In het evangelie van deze zondag hekelt Jezus de zelfgenoegzaamheid van de rijke, die zwelgt in zijn weelde en zich niets aantrekt van de arme Lazarus die bedelend op zijn stoep neerligt. Ook al krijgt deze rijke na zijn dood een eervolle begrafenis, hij zal dan zichzelf in al zijn ellende tegenkomen, smachtend van dorst (is dat niet de dorst naar echte liefde? ), terwijl Lazarus getroost wordt in de schoot van Abraham, maar dan is het voor de rijke man te laat. Het gevaar van rijkdom en macht is dat mensen die hierin opgaan helemaal verblind raken. Ook wij kunnen hier vaak ongemerkt door aangestoken worden.
Bij de ingang van onze kerk staat een winkelwagentje. Hierin kunt u houdbare levensmiddelen voor de voedselbank in deponeren. Het staat er niet voor niets. Zie verder hieronder.

                  ----------------------------------------------------------

60 jarig priesterjubileum vader Paul Brennikmeijer

Vader Paul Brenninkmeijer is op 19 juli 1964 tot priester is gewijd door Kardinaal Bernard Alfrink in de St. Catharina kathedraal in Utrecht. Hij herdenkt dit binnen onze Utrechtse Byzantijnse gemeenschap Wladimirskaja op zondag 18 augustus.
Hij vraagt als cadeau een bijdrage voor de Stichting Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne o.l.v. Piet Spijkers te Tilburg. Deze stichting steunt het Oncologisch Kinderziekenhuis in Lviv en kinderziekenhuizen in enkele andere Oekraïense steden voor de volgende dringende zaken: medicijnen, materialen voor de beademingsapparatuur en protheses voor kinderen die door Russische beschietingen en door landmijnen zodanig gewond zijn dat ledematen kunstmatig vervangen moeten worden. Deze stichting werkt nauw samen met een gelijknamige Oekraïense Stichting. Paul Brenninkmeijer zal het geld dat hem als cadeau geschonken wordt overmaken op de bankrekening van de Nederlandse Stichting Hulp Kinderen Oekraïne.
Er staat deze dag na de viering een doos klaar waar u evt. een envelop met geld in kunt doen. U kunt desgewenst ook uw bijdrage overmaken naar rekening NL33RABO0376784903 ten name van P.J.M. Brenninkmeijer onder vermelding Hulp Oekraïense Kinderen.


Landelijke Dag Prokrofgemeenschappen, zondag 20 oktober 
Op deze landelijke dag verwelkomt de Byzantijnse gemeenschap in Utrecht de leden van Pokrofgemeenschappen uit andere plaatsen in ons land om samen met ons de Goddelijke liturgie feestelijk te vieren. Vader Paul Brenninkmeijer is op deze zondag verhinderd om te celebreren. Hij wordt vervangen door een Nederlands priester, vader Paul Berbers, die in Duitsland woont en werkt. Diaken Wim Tobé en mogelijk nog andere diakens zullen met hem mee celebreren.

Dolf Bruinsma zal het koor van zangers uit Utrecht en Eindhoven dirigeren. Als u mee wilt zingen in het koor, kunt u dat op het opgaveformulier aangeven. We gebruiken de indertijd uitgereikte nieuwe zangbundel Van Den Hombergh. Wij laten u op tijd weten welke wisselende gezangen gezongen gaan worden en sturen u eventuele andere muziek op tijd toe. Het inzingen begint om 09:45 uur.

De lunch na afloop wordt vanaf ongeveer 13.00 uur, geserveerd in Het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. De lunch bijeenkomst duurt tot 15:00 uur. U kunt zich voor deze dag opgeven door het bijgesloten opgaveformulier ingevuld voor 30 september per post of per mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Elzendreef 68, 3137 CD Vlaardingen. Als u alleen de Goddelijke Liturgie wilt bijwonen, hoeft u zich uiteraard niet op te geven.


Nieuwe penningmeester Wladimirskaja 
Na vele jaren van grote verdienste heeft George Bruinaars aangegeven dat hij stopt als penningmeester van onze gemeenschap. Gelukkig hebben we Sophie van der Wees bereid gevonden om zijn taken  per 1 juli 2024 over te nemen. Het mailadres van de nieuwe penningmeester is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

KERKBERICHTEN NUMMER 2, april - juni  2024

Zondag 21 april: vierde zondag van Pasen
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

Het evangelie van Johannes 5.1-13 vertelt over de genezing van een verlamde. Daarom heet deze zondag de zondag van de verlamde man. Wij kunnen ons als mensen, levend in deze complexe maatschappij vaak machteloos voelen. Wat kunnen we op ons eentje uitrichten tegen de opwarming van de aarde, met alle kwalijke gevolgen voor het leefmilieu. Hoe kan er voor onze kinderen nog een leefbare wereld blijven? De Verrezen Christus wil ook ons oprichten uit die verlammende machteloosheid. Daardoor kunnen we eenvoudig leven en gelukkig zijn met datgene dat voor ons voorhanden is, hoeven we niet altijd mee te gaan in de jacht naar meer consumptie, en kunnen we delen met mensen die het veel minder hebben dan wijzelf.

Aan het einde van deze viering is er een Litia, een gebed voor de overledenen van onze Byzantijnse gemeenschap. (Als u een overledene uit onze gemeenschap wilt laten vernoemen, kunt u dit vooraf mailen naar het secretariaat).


Maandag 20 mei: Tweede Pinksterdag
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

In de lezing uit het boek van de Handelingen horen we over de nederdaling van de heilige Geest over de apostelen. Daaruit blijkt dat de Heilige Geest hen uit de beslotenheid in beweging brengt. Een beweging die de wijde wereld ingaat, en uiteindelijk in het verhaal van het talenwonder mensen van over de hele wereld bereikt. Op de icoon van de nederdaling van de H. Geest is dan ook onder in de icoon een gekroonde grijsaard geschilderd die de wereld ( in het Grieks kosmos ) voorstelt. Deze kosmos-figuur heeft een witte doek in de hand waarop twaalf boekrollen geschilderd zijn: via de apostelen en evangelisten bereikt de blijde boodschap van hoop en liefde in de wereld, ook buiten de zichtbare kerk.
Dat moet ons van de ene kant tot missionaire mensen maken, die de vreugde van het evangelie uitdragen en van de andere kant zal het ons als christenen   bemoedigen. Want er is meer ontvankelijkheid voor deze boodschap dan wij vaak denken.

  

pinksteren.jpg

 

 

Zondag 16 juni: vierde zondag na Pinksteren
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

In het evangelie van deze zondag wordt verteld over een heidense legeroverste die ernstig bezorgd is over zijn zieke knecht. Hij blijkt erg op deze man gesteld te zijn. En zo richt hij zich tot Jezus, in het vertrouwen dat Jezus deze ernstig zieke man kan genezen. Hij vertelt Jezus dat zijn bevelen als legerhoofdman altijd worden gehoorzaamd, zo zal ook de macht van Jezus groot genoeg zijn om zijn geliefde knecht op bevel van Jezus weer gezond te maken. Het is verwonderlijk dat een heiden zo veel geloof toont. We kunnen allemaal van hem leren.

Deze zondag vieren we ook de feestdag van de patrones van onze gemeenschap, de Moeder Gods van de icoon van Wladimir.

 

KERKBERICHTEN NUMMER 1, januari - april  2024

Zondag 21 januari: zondag van de Farizeeër en de Tollenaar (1e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie  Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

De kerk wil ons nu al voorbereiden om straks de grote Vasten in de goede gesteltenis te beleven. De tollenaar die God nederig om vergeving vraagt geeft het goede voorbeeld. In tegenstelling tot de zelfvoldane Farizeeër. Nederigheid is ook de gesteldheid waarmee wij elke zondagsviering de geloofsbelijdenis zingen. In de preek wordt deze zondag extra aandacht aan de geloofsbelijdenis gegeven. Geloven is iets persoonlijks, we zingen en zeggen ‘ik geloof’, maar we doen dit wel samen. Geloven doe je niet op je eentje. We helpen elkaar om standvastig te blijven in ons geloof.


Zondag 18 februari: eerste zondag van de Vasten
(5e toon)
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie. 
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Wim Tobé

Op deze eerste zondag van de vasten vieren wij de overwinning van de orthodoxie na de iconenstrijd, door het 7e algemene concilie van 787. Omdat God in Jezus mens is geworden mag zijn beeltenis geschilderd en vereerd worden. God zelf, de Vader, mag niet worden afgebeeld. Ook heiligen die door hun leven op Christus gingen lijken mogen worden op iconen worden geschilderd en zo vereerd. De iconen zijn een heel belangrijk middel in onze geloofsbeleving. Zij maken wat wij in ons geloof vereren concreet. Ook deze zondag zal wederom gepreekt worden over de geloofsbelijdenis.
Na afloop van deze viering is er ledenvergadering.


Zaterdag 16 maart
is er om 16.00 uur een Byzantijnse Vespers in de Augustinuskerk, Oude Gracht 69 Utrecht 
Celebrant: Vader Paul Brenninkmeijer
Koor van de Utrechtse gemeenschap Wladimirskaja
De gerestaureerde Augustinuskerk in Utrecht is, na 8 jaar gesloten te zijn geweest, sinds kort weer open. Ter ere van de heropening worden dit jaar tal van activiteiten in de Augustinuskerk georganiseerd, waaronder een serie vespers in de vastentijd. Vespers kunnen een verdieping geven aan de beleving van de vastentijd. Zaterdag 16 maart vieren we in een Byzantijnse ritus de vooravond van de vijfde vastenzondag, de zondag van Maria van Egypte.

NB: zoals toegelicht in het laatste kerkbericht van 2023, is er op de derde zondag in maart (17 maart) géén Goddelijke Liturgie


Maandag 1 april Tweede Paasdag 
is er om 10:30 uur in de Johannes Bernarduskerk de Goddelijke Liturgie.
Celebranten: Vader Paul Brenninkmeijer en diaken Iwan Osseweijer

`Christus verrees uit de doden, door Zijn dood overwon Hij de dood, en leven schenkt Hij hen die zijn in het graf´. Met de Verrijzenis van Jezus uit de dood is er een totaal nieuwe werkelijkheid onze menselijke geschiedenis ingetreden. Vanaf nu is alles anders: er is altijd hoop bij alle uitzichtloosheid. Ondanks alle menselijke misère blijft er de vreugde waarmee wij elkaar in deze Paastijd mogen begroeten: 'Christus is Verrezen!', en als antwoord: 'Ja, waarlijk verrezen!'